Několik poznámek k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek

Vydáno: 11 minut čtení

Podle důvodové zprávy k novému zákonu č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVŘ“ ), který nebude účinnosti od 1. října 2016, byly změny dosavadní právní úpravy nutné zejména s ohledem na zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek, i s ohledem na zjednodušení mnohdy složitých formálních postupů a posílení ochrany hospodářské soutěže. Dalšími důvody bylo například upřednostnění ceny jako hodnotícího kritéria zejména u malých zadavatelů, s čímž může být spojeno riziko s nekvalitou dodávky. Důvodová zpráva k ZVŘ nicméně identifikovala řadu dalších problémů, včetně nutnosti transpozice nových směrnic.

Několik poznámek k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek
Mgr. Bc.
Hana
Boulová
je asistentkou soudce Vrchního soudu v Praze
Dosavadní právní stav byl řešen zejména (ZVŘ zrušenými) zákony č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákonem č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), na podkladě transpozic evropských právních předpisů. Následující článek si klade proto za cíl s využitím zákona a důvodové zprávy čtenáře stručně s některými instituty nové právní úpravy seznámit. ZVŘ vymezuje v § 2 pojem zadání veřejné zakázky, což je uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž plyne povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby či stavební pr