Dotazy a odpovědi: Cvičení fitness

Vydáno: 2 minuty čtení

V dnešní době je rozšířena péče o zdraví a tělo, k čemu slouží různé činnosti v oblasti sportu, mimo jiné různá fitness centra. Je někde tento pojem specifikován a lze provozovat nějakou „sportovní“ živnost?

Cvičení fitness
JUDr.
Irena
Fleischmanová
ODPOVĚĎ
Fitness lze chápat jako cvičení, jehož náplní je například cvičení na trenažerech a strojích (doplněné o aktivity aerobního charakteru; cvičení prováděné po delší čas se zvýšenou tepovou frekvencí a střední intenzitou) a cvičení s volnými činkami. Fitness sleduje rozvoj celkové zdatnosti, tělesné kondice a vytrvalosti, zlepšení držení těla, zlepšení postavy a rozvoj síly. Existuje řada fitness programů, které představují kombinaci silového a aerobního cvičení. Pod fitness spadá řada cviků, pro které existuje více označení. Mohou být používány původní názvy převzaté z angličtiny (popřípadě jejich počeštělá verze či slangové označení). Některá cvičení jsou specifická a vyčleňují se z oblasti fitness (například pilates), ale principiálně vycházejí ze stejných nebo velmi podobných principů a kombinují obdobné prvky.
Fitness není definováno v žádném právním předpise. Z toho důvodu je v případě ohlašování sportovní živnosti nutné vycházet jak z jazykového, tak i obsahového významu tohoto sportovního odvětví. Například při ohlášení vázané živnosti „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti...“ by měl mít každý ohlašovatel již konkrétní představu o oblasti, ve které hodlá sportovní služby poskytovat. Současně je třeba, aby oblast poskytovaných sportovních a tělovýchovných služeb každý vymezil nejobecněji a nejšířeji v souladu s jeho odbornou způsobilostí.
V případě, že ohlašuje živnost například absolvent rekvalifikačního kurzu (nebo osoba, která je držitelem profesní kvalifikace pro příslušnou sportovní činnost, musí být oblast sportovní činnosti vymezena v souladu s těmito osvědčeními. Pokud se jedná o absolventa fakulty tělesné s tělovýchovným zaměřením, který splňuje odbornou způsobilost pro výše jmenovanou živnost v plném rozsahu, má tak teoreticky vzdělání pro jakoukoli sportovní oblast.

Související dokumenty