Povaha penále podle zákona o správě daní a poplatků a daňového řádu

Vydáno: 14 minut čtení

Příspěvek prezentuje závěry uvedené v usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ČR (dále jen NSS) a navazujících rozhodnutí NSS týkajících se posouzení charakteru penále podle § 37b zákona o správě daní a poplatků a penále dle § 251 daňového řádu z hlediska možnosti aplikace čl. 6 a 7 Úmluvy a dále čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod . Posouzení toho, zda penále podle zákona o správě daní daní a poplatků a podle daňového řádu má, či nemá povahu trestu, není pouze odbornou disputací. Jde o otázku, která může mít zásadní dopad i do majetkové sféry poplatníka, jak dokládá uvedený text článku.

Doc. Mgr. Ing.
Karel
Brychta,
Ph.D.,
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav financí
1. Usnesení rozšířeného senátu NSS čj. 4 Afs 210/2014-57
Posouzením povahy penále dle § 37b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010, a podle § 251 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, se zabýval NSS v rozšířeném senátu1). Jde o usnesení NSS čj.
4 Afs 210/2014-57
ze dne 24. 11. 2015.
 
1.1 Popis kauzy
Správce daně stanovil penále podle § 37b odst. 1 písm. c) zákona o správě daní a poplatků po nabytí účinnosti daňového řádu na základě přechodného ustanovení § 264 odst. 13 daňového řádu. Pro lepší přehlednost jsou dotčená ustanovení uvedená v tabulce níže (viz tabulka č. 1).
 I----------------------------------------------------------------------------I I                 Ustanovení                 I I-------------------------------I------------------------I-------------------I I § 37b odst. 1 písm. c) zákona I § 251 odst. 1 písm. c) I