Kapitalizace a prominutí dluhu s. r. o. ze zápůjčky

Vydáno: 4 minuty čtení

Společník poskytl půjčku své s. r. o. Část tohoto dluhu bude započtena na zvýšení základního kapitálu a zbývající část půjčky společník promine, takže jej s. r. o. nebude muset vracet. Jaké to bude mít daňové dopady?

Kapitalizace a prominutí dluhu s. r. o. ze zápůjčky
Ing.
Martin
Děrgel
Nejjednodušší, nejrychlejší a nejčastější způsob, jak dostat peníze od společníka dočasně do jeho s. r. o., je peněžitá zápůjčka. Od roku 2014 přitom už smlouvu o půjčce v „novém“ občanském zákoníku nenajdeme. Její místo nově zastoupila smlouva o zápůjčce (§ 2390 až § 2394 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Tato smlouva nemusí být písemná a vznikne, přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu. Při peněžité zápůjčce lze ujednat úroky. Smlouva o zápůjčce je tzv. reálným (naturálním) obchodem, takže nabývá účinnosti až předáním peněz (jistiny), nikoli již jejich příslibem.
Společník může pohledávku ze zápůjčky nebo její část tzv. kapitalizovat neboli převést z kategorie cizího kapitálu na vlastní
kapitál
s. r. o. Přitom ale předmětem vkladu do základního kapitálu podle § 21 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nemůže být pohledávka vůči dotyčné obchodní společnosti, jejíž základní
kapitál
se má tímto zvýšit (s. r. o.). Ovšem společník může tuto pohledávku uplatnit při zvýšení základního kapitálu jiným způsobem, a to formou zápočtu na splacení upsaného peněžitého vkladu. Podmínkou je, že s tímto postupem souhlasí valná hromada s. r. o., což je třeba prokázat obchodnímu rejstříku.
Tato kapitalizace dluhu ze zápůjčky nemá přímý daňový dopad, protože tímto
de facto
došlo k úhradě (splacení) dluhu s. r. o. Na straně dotyčného společníka dojde ke zvýšení nabývací ceny podílu v s. r. o. podle § 24 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tuto daňovou hodnotu bude moci využít např. při budoucím prodeji podílu v s. r o. (nepůjde-li o příjem osvobozený od daně) nebo ke snížení základu pro výpočet tzv. srážkové daně z vypořádacího podílu nebo z podílu na likvidačním zůstatku s. r. o.
Ohledně zbývající části dluhu s. r. o. z titulu zapůjčené jistiny se smluvní strany samozřejmě mohou dohodnout na jejím prominutí, čímž dojde k zániku tohoto dluhu s. r. o. a souvztažně i protisměrné pohledávky jejího společníka. V souladu s účetními postupy bezpečně doporučenými Českými účetními standardy pro podnikatele č. 019 - Náklady a výnosy bude s. r. o. o zániku tohoto svého dluhu účtovat do ostatních finančních nebo mimořádných výnosů -MD 471/D 668 (688). Návazně na toto zaúčtování bude v souladu s § 23 odst. 2 a 10 ZDP účetní výnos součástí základu daně z příjmů, protože zde daňový zákon nestanoví zvláštní (speciální) postup. Obdobně by v případě úročené zápůjčky účetně a daňově dopadlo také prominutí úhrady sjednaných úroků.
Když se nad tím zamyslíme, tak se jedná o spravedlivý dopad nastalé ekonomické a potažmo majetkové situace s. r. o., která tímto odpuštěním peněžitého dluhu v ekonomickém slova smyslu „zbohatla“, resp. v budoucnu „nezchudne“, takže účetně došlo k realizaci výnosu, který je po právu posléze zdaněn daní z příjmů.