Dotazy a odpovědi: Hlídání dětí lidem v domácnosti

Vydáno: 4 minuty čtení

Důchodkyně má zájem o výdělek za hlídání dětí lidem v domácnosti; jednalo by se o občasnou činnost, ale prováděnou v pravidelných časových intervalech. Je možné tuto činnost vykonávat jako živnost, pokud ano, za jakých podmínek?

Hlídání dětí lidem v domácnosti
JUDr.
Irena
Fleischmanová
ODPOVĚĎ
Živnostenský zákon specifikuje „živnost“ jako činnost
„soustavnou, provozovanou
samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku
a
za podmínek stanovených živnostenským zákonem“.
Pokud se jedná o činnost občasného hlídání dětí v domácnostech, její výkon je možný v právním režimu živnostenského zákona, a to i za podmínek, že je prováděna „občas“. Je-li něco vykonáváno občas, ale pravidelně (například jednou za půl roku, jedná se o soustavnost, resp. znak činnosti soustavné je naplněn.
Hlídání dětí lze provozovat na podkladě platného živnostenského oprávnění buď k živnosti ohlašovací vázáné v předmětu podnikání „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“. V úvahu připadá také živnost ohlašovací volná
„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti č. 79 „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost.
Pro každou ze jmenovaných živností (volnou i vázanou) musí ohlašovatel živnosti splňovat tzv. „všeobecné“ podmínky provozování živnosti (§ 6 živnostenského zákona), a to plnou svéprávnost a bezúhonnost. V případě živnosti vázané
v předmětu podnikání „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ musí ohlašovatel splňovat tzv. „zvláštní“ podmínky provozování živnosti (§ 7 živnostenského zákona), což je odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní právní předpisy vyžadují. Konkrétní odborná způsobilost pro uvedenou živnost je obsažena v Příloze č. 2 k živnostenskému zákonu. Jedná se například o odbornou způsobilost v podobě profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.
Pro výkon uvedené volné
živnosti se odborná způsobilost nevyžaduje (musí být splněny pouze výše zmíněné všeobecné podmínky).
Do rámce obsahové náplně vázané
živnosti „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ patří mimo jiné výchovná péče o svěřené děti do tří let věku v denním režimu, zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, včetně poskytování první pomoci atd. Do rámce obsahové náplně volné
živnosti spadá například poskytování individuální péče o osoby, zejména o děti nad tři roky věku v rodinách, příležitostné krátké hlídání dětí (včetně dětí do tří let věku) atd.
Splní-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené živnostenským zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do pěti pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. Ohlášení živnosti se provádí u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu (v Praze u živnostenského odboru úřadů městských částí), a to prostřednictvím vyplněného formuláře. Je nutné uhradit správní poplatek s tím, že doklad o jeho zaplacení se připojuje k ohlášení živnosti. Další podrobnější informace k této problematice lze získat u živnostenského úřadu, kde bude živnost ohlašována.