Judikáty v oblasti neziskových subjektů

Vydáno: 12 minut čtení

V následujícím příspěvku bych chtěl blíže informovat o některých nejnovějších rozhodnutích Nejvyššího správního soudu ČR, neboť mohou mít bezprostřední dopad do praxe neziskových či veřejně prospěšných subjektů.

Judikáty v oblasti neziskových subjektů
Ing.
Zdeněk
Morávek
je daňovým poradcem
Prvním rozsudkem, na který bych chtěl upozornit, je rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) sp. zn. 6 Afs 227/2015-51 ze dne 16.12.2015. Případ se týkal nadačního fondu zřízeného za účelem podpory veterinárního lékařství a všech činností s ním souvisejících, veterinárních lékařů v oblasti vzdělávacích, kulturních, sportovních a sociálních aktivit, chovu, sportovních činností a ochrany zvířat. V případu šlo o to, že nadační fond v rámci své hlavní činnosti pro veterinární lékaře pořádal kulturní a sportovní akce (reprezentační ples, golfový turnaj, divadelní představení atp.). Na těchto akcích v rámci vedlejší hospodářské činnosti poskytoval reklamní služby. Správce daně při daňové kontrole zjistil, že nadační fond při stanovení základu daně neoddělil náklady související s výnosy z poskytování reklamních služeb, tj. z vedlejší hospodářské činnosti, od nákladů souvisejících s příjmy z hlavní činnosti.