Dotazy a odpovědi: Zahraniční právnická osoba a překážky provozování živnosti

Vydáno: 2 minuty čtení

Zahraniční právnické osobě se sídlem v Anglii bylo zrušeno živnostenské oprávnění, a to na základě návrhu správy sociálního zabezpečení. Vztahují se na tuto osobu překážky provozování živnosti podle platné právní úpravy živnostenského podnikání?

Zahraniční právnická osoba a překážky provozování živnosti
JUDr.
Irena
Fleischmanová
ODPOVĚĎ
Podle § 58 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), může živnostenský úřad živnostenské oprávnění zrušit nebo v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastavit. K tomuto kroku živnostenský úřad přistupuje, pokud podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení
koncese
, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy.
Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit také na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení v případě, že podnikatel neplní závazky vůči státu. Živnostenské oprávnění může úřad podnikateli zrušit, jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než čtyři roky, což neplatí, oznámil-li podnikatel přerušení provozování živnosti, tak jak to živnostenský zákon umožňuje (§ 31 odst. 11 živnostenského zákona).
Bylo-li zahraniční právnické osobě, resp. konkrétní organizační složce jejího obchodního závodu zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 3 živnostenského zákona, vztahují se na tento subjekt překážky provozování živnosti obsažené v § 8 odst. 6 a 7 živnostenského zákona. Na základě této skutečnosti by měl být členům statutárního orgánu zmíněné právnické osoby v živnostenském rejstříku vyznačen tzv. cejch. Uvedené překážky podnikání by se však dle názoru ústředního orgánu státní správy neměly dotýkat vedoucích organizační složky obchodního závodu zahraniční právnické osoby (s ohledem na terminologii živnostenského zákona nelze „vedoucí organizační složky obchodního závodu zahraniční právnické osoby“ zařadit do pojmu „statutární orgán nebo jeho členové“).