DPH u záloh na zboží a služby

Vydáno: 15 minut čtení

Zálohu na zboží a služby je třeba pro účely zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) chápat prakticky jako úplatu přijatou před datem uskutečnění plnění. Plátce, který přijme zálohu před datem uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku, z něhož mu vzniká povinnost přiznat daň na výstupu, je obecně povinen z přijaté zálohy k datu jejího přijetí přiznat daň a vystavit na tuto zálohu samostatný daňový doklad. Tato povinnost však nevzniká v případě, že jde o zdanitelné plnění v tuzemsku, na něž se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění.

DPH u záloh na zboží a služby
Ing.
Václav
Benda
je odborníkem na DPH
V následujícím článku jsou vysvětleny s využitím příkladů praktické postupy při přijetí zálohy na tuzemské zdanitelné plnění ve standardním režimu i v režimu přenesení daňové povinnosti. V článku jsou vysvětleny také dopady, jež má přijetí či zaplacení zálohy v případě intrakomunitárních dodávek zboží, při dovozu a vývozu zboží do třetích zemí a při poskytnutí přeshraničních služeb.
 
Záloha na tuzemské zdanitelné plnění ve standardním režimu
Dodává-li plátce zboží nebo uskutečňuje-li plátce službu s místem plnění v tuzemsku, na které se nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění, vzniká mu obecně podle § 21 odst. 1 zákona o DPH povinnost přiznat daň na výstupu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Daň je plátce povinen uvést v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla výše uvedená povinnost přiznat daň.
Při stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění pro jednotlivé typy zdanitelných plnění postupuje plátce podle pravidel stanovených v dalších odstavcích § 21 zákona o DPH. Povinnost přiznat daň ze záloh přijatých před uskutečněním zdanitelného plnění k datu jejich přijetí platí již od 1.1.2013 jak pro plátce, kteří vedou účetnictví, tak i pro plátce, kteří účetnictví nevedou.
Na ustanovení

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty