Odpis obchodní pohledávky za nemajetným dlužníkem

Vydáno: 6 minut čtení

Obchodní společnost má pohledávku z roku 2013 z titulu dodaného zboží. Je sice exekučně vymáhána, ale zatím dlužník dobrovolně ani nuceně nic neuhradil a zřejmě to tak i zůstane, protože je oficiálně nemajetný. K pohledávce nebyly tvořeny opravné položky a nyní by ji věřitel rád odepsal s co nejvyšší daňovou účinností.

Odpis obchodní pohledávky za nemajetným dlužníkem
Ing.
Martin
Děrgel
Bylo účetní chybou - porušení zásady opatrnosti, že účtující věřitel k pochybné obchodní pohledávce netvořil opravné položky („OP“), zreálňující její důvodně sníženou hodnotu. Nemuselo přitom jít o tzv. zákonné opravné položky tvořené za podmínek a v souladu se zvláštním daňovým zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („ZoR“), nýbrž o čistě účetní tzv. ostatní opravné položky.
Jak je na straně jedné snadný účetní odpis problémové (nedobytné) pohledávky -například MD 546/D 311, tak je naopak složitější uznání tohoto účetního nákladu jako daňového výdaje (nákladu).
Za tímto účelem je nutno splnit daňové podmínky ustanovení v § 24 odst. 2 písm. y) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, které u běžných výnosových a zdaněných pohledávek (čemuž v praxi vyhovuje naprostá většina obchodních pohledávek za dodané zboží) umožňuje daňově účinný odpis pohledávky ze dvou důvodů:
a)
do výše k ní vytvořené zákonné OP, a to bez ohledu na situaci dlužníka, nebo
b)
při splnění jednoho z 6 kvalifikovaných důvodů týkajících se dlužníka (pak na zákonné OP nezáleží):
1.
soud u něho zrušil konkurs proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující (jiné důvody zrušení konkursu nejsou
relevantní
!) a pohledávka byla poplatníkem (tj. aktuálním věřitelem, který jí hodlá daňově odepsat) přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty,
2.
je v úpadku nebo mu úpadek hrozí, pohledávku pak lze odepsat dle výsledků insolvenčního řízení,
3.
zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka,
4.
byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl při vzniku pohledávky s původním dlužníkem spojenou osobou podle § 23 odst. 7 ZDP (vstup dlužníka do likvidace nestačí!),
5.
na jeho majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba, pohledávku pak lze daňově odepsat na základě výsledků této dražby,
6.
jeho majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, pohledávku pak lze daňově odepsat na základě výsledků provedení této
exekuce
.
Důvody neplacení, resp.
relevantní
situaci dlužníka, tazatel neuvádí, nicméně lze předpokládat, že výše nastíněná varianta daňového odpisu pohledávky ad b) zřejmě není průchodná. Jedinou šancí tak je varianta a), tedy v maximálně možném rozsahu k problémové pohledávce vytvořit nějakou ze zákonných OP podle ZoR.
Běžných podnikatelských subjektů v roli věřitelů se týkají hlavně tři druhy takovýchto zákonných OP:
1.
insolvenční OP - k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení dle § 8 ZoR,
2.
časové OP - k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.12.1994 podle § 8a ZoR.
3.
malé OP - k pohledávkám do 30 000 Kč přes 12 měsíců po splatnosti v souladu s § 8c ZoR.
Tazatel se o insolvenčním řízení s dlužníkem (dřívějším nájemcem) nezmiňuje, proto zřejmě přicházejí do úvahy pouze dva zbývající typy. Přičemž pokud původní rozvahová hodnota pohledávky v okamžiku jejího vzniku (bez zohlednění případného příslušenství pohledávky, jako jsou např. sankční úroky z prodlení) přesáhla 30 000 Kč, tak je jedinou možností vytvoření „časové“ OP. Jelikož jde o pohledávku vzniklou před rokem 2014, platí pro tvorbu časové zákonné OP k ní „staré“ podmínky stanovené v § 8a ZoR ve znění účinném do konce roku 2013. Nelze tedy využít nové podmínky § 8a ZoR týkající se až pohledávek vzniklých počínaje 1.1.2014.
 I----------------------------------------------------------------------------I I     "Staré" podmínky tvorby časové zákonné OP k pohledávkám      I I         vzniklým před 1. 1. 2014 - platí i nadále!         I I------------I--------------------------I-------------------------I----------I I   Po   I Pohledávka při vzniku do I Pohledávka při vzniku  I OP až do I I splatnosti I 200 000 Kč        I nad 200 000 Kč     I  výše  I I------------I--------------------------I-------------------------I----------I I 6 měsíců I Žádná dodatečná podmínka I             I  20%  I I------------I O pohledávce bylo    I Ohledně pohledávky bylo I----------I I 12 měsíců I zahájeno řízení:     I zahájeno řízení:    I  33%  I I------------I - rozhodčí,       I - rozhodčí,       I----------I I 18 měsíců I - soudní, nebo      I - soudní, nebo     I  50%  I I------------I - správní,        I - správní,       I----------I I 24 měsíců I kterého se poplatník   I kterého se poplatník  I  66%  I I------------I řádně účastní.      I řádně účastní.     I----------I I 30 měsíců I             I             I  80%  I I------------I             I             I----------I I 36 měsíců I             I             I 100%  I I------------I--------------------------I-------------------------I----------I  I----------------------------------------------------------------------------I I      "Nové" podmínky tvorby časové zákonné OP k pohledávkám     I I              vzniklým po 1. 1. 2014              I I------------I--------------------------I-------------------------I----------I I   Po   I Pohledávky nabyté    I Všechny ostatní     I OP až do I I splatnosti I postoupením, jejichž   I pohledávky       I  výše  I I      I hodnota při vzniku byla I             I     I I      I nad 200 000 Kč      I             I     I I------------I--------------------------I-------------------------I----------I I 18 měsíců I Ohledně pohledávky bylo I Žádná dodatečná     I  50%  I I      I zahájeno řízení:     I podmínka        I     I I------------I - rozhodčí,       I             I----------I I 30 měsíců I - soudní nebo      I             I 100%  I I      I - správní,        I             I     I I      I kterého se poplatník   I             I     I I      I řádně účastní.      I             I     I I------------I--------------------------I-------------------------I----------I 
Protože tazatel uvádí, že aktuálně je pohledávka v exekučním řízení, což je jedna z forem soudního řízení, tak je tímto
a priori
splněna podmínka kvalifikovaného vymáhání. V závislosti na době od splatnosti pohledávky je tedy možné jednorázově v roce 2016 vytvořit k ní zákonnou „časovou“ OP v maximální výši 100% neuhrazené rozvahové hodnoty. Do výše této zákonné OP pak bude odpis pohledávky daňovým výdajem (nákladem). Současně pochopitelně dojde ke zrušení zákonné OP k odepsané (vyřazené) pohledávce.