Změna zdaňovacího období pro účely DPH od začátku kalendářního roku

Vydáno: 14 minut čtení

Při správě daně z přidané hodnoty a při řízení o věcech upravených zákonem o dani z přidané hodnoty se postupuje obecně podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád , ve znění pozdějších předpisů. Při správě daní se přitom uplatňuje zásada, že speciální úprava podle hmotněprávního předpisu, tj. v případě DPH úprava podle zákona o DPH , má přednost před obecnou úpravou v procesní normě, tedy v daňovém řádu . Zdaňovací období pro účely DPH jsou vymezena specifickým způsobem v zákoně o DPH .

Změna zdaňovacího období pro účely DPH od začátku kalendářního roku
Ing.
Václav
Benda
je odborníkem na DPH
V souvislosti se zavedením povinnosti podávat od 1.1.2016 kontrolní hlášení se sice pravidla pro stanovení zdaňovacích období nezměnila, ale zákonná úprava pro podávání kontrolních hlášení prakticky nerespektuje dosavadní zásadu, podle níž plátci podávají daňové přiznání vždy za zdaňovací období. Prakticky to tedy znamená, že kontrolní hlášení musí podávat někteří plátci, kteří jsou právnickou osobou, za jiné období, než za které podávají daňové přiznání. V následujícím článku jsou nejprve vysvětlena základní pravidla pro stanovení zdaňovacího období pro účely DPH a pro jeho změnu a dále jsou vysvětleny návaznosti vymezení zdaňovacího období na podávání daňového přiznání a kontrolního hlášení v roce 2016.
 
Základní vymezení zdaňovacího období
Základním zdaňovacím obdobím pro účely DPH je proti stavu platnému do konce roku 2012 podle § 99 zákona o DPH kalendářní měsíc. Z tohoto ustanovení vyplývá, že toto pravidlo se vztahuje jak na plátce, tak i na identifikované osoby.
Zatímco plátci se mohou za splnění stanovených podmínek rozhodnout, že toto zdaňovací období změní na kalendářní čtvrtletí, jak je vysvětleno v dalším textu, identifikované osoby tuto možnost nemají. Prakticky to tedy znamená, že již od 1.1.2013 je zdaňovacím obdobím identifikované osoby vždy kalendářní měsíc.
 
Změna zdaňovacího období
Plátce se však může podle navazujícího