Účtování bytového družstva při koupi domu

Vydáno: 2 minuty čtení

Bytové družstvo koupilo od městského úřadu bytový dům včetně dvou nebytových prostor. Na ty bylo při koupi domu zřízeno věcné břemeno služebnosti - bezplatné užívání. Dále byla sepsána dohoda o zúčtování plnění služeb. Podle ní se městský úřad zavazuje bytovému družstvu platit zálohové platby na služby. Tyto zálohy budou každoročně vyúčtovány družstvem podle zákona č. 67/2013 Sb. , kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Dále platí město družstvu příspěvek na daň z nemovitých věcí a příspěvek na pojištění. Bytové družstvo si jeden z výše uvedených nebytových prostor od města pronajalo na kancelář. Městský úřad vystavil za pronájem kanceláře fakturu. Jak bude družstvo účtovat?

Účtování bytového družstva při koupi domu
Ing.
Alena
Vyštejnová
O věcném břemeni bytové družstvo účtovat nebude. Kupní cena za nákup domu zněla pouze na bytové jednotky.
 I-----I----------------------------------------------------------I-----------I I 1. I Nákup domu od města                   I 021/379  I I-----I----------------------------------------------------------I-----------I I 2  I Úpis celé částky členům družstva             I 353/411AÚ I I-----I----------------------------------------------------------I-----------I I 3. I Postupná úhrada domu městu                I 379/221  I I-----I----------------------------------------------------------I-----------I I 4. I Postupná úhrada členského vkladu členy družstvu     I 221/353  I I-----I----------------------------------------------------------I-----------I I 5. I Pronájem kanceláře od městského úřadu          I 518/379  I I-----I----------------------------------------------------------I-----------I I 6. I Služby za kancelář družstvo přeúčtuje do svých nákladů  I 518/315  I I-----I----------------------------------------------------------I-----------I 
Předpis služeb za jeden nebytový prostor bude družstvo účtovat městu jako každému jinému členovi družstva účtovým předpisem 311/324 AÚ(podle jednotlivých druhů). Výdaje za jednotlivé služby vede družstvo na analytických účtech 315 (podle jednotlivých druhů). Ke konci zúčtovacího období zúčtuje skutečné stavy na účtech 315 s přijatými zálohami podle analytických účtů. Tím vznikne městu přeplatek nebo nedoplatek. Příspěvek na daň z nemovitých věcí a na pojištění družstvo zaúčtuje rovněž jako zálohu a ke konci roku ji ve výši skutečných nákladů rozpustí do výnosů 324/602. Opět přeplatek nebo nedoplatek vyrovná s městským úřadem.
Ve smlouvě mezi městským úřadem a bytovým družstvem postrádám příspěvek na režii družstva, neboť družstvu vznikají náklady na účetnictví, drobný nákup materiálu související s provozem domu, telefonní poplatky a hlavně příspěvek na opravy a technická zhodnocení. Podíl z těchto nákladů připadající na nebytové prostory pak musí uhradit členové družstva.