Alena Vyštejnová

 • Článek
Převzala jsem účetnictví bytového družstva vzniklého koupí od jedné a.s. s několika milionovým ziskem. Dozvěděla jsem se, že bytová družstva mají vytvářet vyrovnaný výsledek hospodaření. Jak toho mám docílit?
Vydáno: 03. 05. 2017
 • Článek
V souvislosti se změnou účetních předpisů platných od 1. 1. 2016 se některé účetní bytových družstev domnívají, že služby prováděné ve vlastní režii, např. výroba tepla ve vlastní kotelně nebo úklid zajišťovaný vlastní uklízečkou, budou účtovány do nákladů družstva a jako aktivace se ve výkazu zisku a ztrát budou vykazovat krácením nově zařazeného účtu 586-Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.
Vydáno: 03. 05. 2017
 • Článek
Jsme účetní firma, která účtuje bytové družstvo. Členům družstva účtujeme z předpisu správní poplatek přímo do výnosů na účet 602, dále na samostatné přijaté analytické zálohové účty 324 pojištění domu, daň z nemovitých věcí, vodné, odvoz odpadu, TUV, teplo, úklid společných prostor. Ke konci zúčtovacího období (do 30. 4. následujícího roku) zúčtujeme přijaté zálohy s příslušnými analytickými účty 315. Členům vznikne přeplatek nebo nedoplatek, který s nimi vyrovnáváme. Auditor nás napadl, že některé položky musíme účtovat do výnosů.
Vydáno: 01. 02. 2017
 • Článek
Převzala jsem účetnictví bytového družstva pořízeného koupí bytového domu od obce, v němž je pouze jeden byt převeden do osobního vlastnictví. Všichni nájemci jsou členové družstva. Účetní firma, která toto družstvo dosud účtovala, vedla vlastníka a nájemce dohromady. Jakým způsobem mám provést oddělení vlastníka od nájemců, abych správně sestavila daňové přiznání?
Vydáno: 01. 02. 2017
 • Článek
Bytová družstva by si měla předtím, než přistoupí k sestavení účetní závěrky, zkontrolovat správnost účtování některých účetních operací, o nichž v roce 2016 účtují poprvé. K těmto operacím patří například účtování splátky úvěru na technické zhodnocení domu.
Vydáno: 18. 01. 2017
 • Článek
Vlastníci jednotek ve společenství vlastníků prodali pozemky, které měli ve svém osobním vlastnictví. Přímo v kupní smlouvě s kupujícím mají uvedeno, že částky, za které pozemky prodávají, má kupující poslat na bankovní účet SVJ a přejí si zaúčtovat platby do jejich fondu oprav. Jde přibližně o částku 2 500 Kč za jednu kupní smlouvu. Lze tento příjem zaúčtovat do fondu oprav a nejedná se o zdanitelný příjem SVJ?
Vydáno: 18. 05. 2016
 • Článek
Ve společenství vlastníků jednotek, které máme ve správě, proběhla revitalizace. Ve smlouvě o díle si zástupci SVJ vyjednali možné sankce při nedodržení termínu revitalizace atd. Dodavatelská firma pochybila a zástupci SVJ toho využili a vystavili jí fakturu na smluvní pokutu za nedodržení termínů. Vyfakturovaná smluvní pokuta činí 300 000 Kč. Nyní nevíme, jak správně tuto smluvní pokutu zaúčtovat či zdanit. Pokud provedeme zaúčtování jako například u poplatků za pozdní úhrady příspěvků, budou muset ze zmíněných 300 000 Kč odvést daň z příjmů, a to si nedokážeme představit. Nebo je možné smluvní pokutu zaúčtovat na dlouhodobou zálohu a ponížit tím náklady na revitalizaci?
Vydáno: 18. 05. 2016
 • Článek
Společenství vlastníků jednotek připravuje investici - přeměna média v kotelně, která zásobuje pouze toto SVJ. V současné době není na fondu oprav dostatek financí. Jak se na investici podílejí jednotlivé jednotky? Stejným dílem (poměrem počtu bytů), bez ohledu na velikost bytu, nebo v poměru svých podílů? Všechny bytové jednotky jsou v SVJ.
Vydáno: 06. 04. 2016
 • Článek
Bytové družstvo zakoupilo pozemek u bytového domu. Pořízení zaúčtovalo na účty 031/321 a fakturu uhradilo z běžného účtu. Následně byly na pozemku provedeny terénní úpravy, zahrnování zeminy, vysázeny okrasné stromy a keře a pozemek byl oplocen. Celková cena úprav činila 73 000 Kč. Jde o technické zhodnocení pozemku, nebo náklad?
Vydáno: 06. 04. 2016
 • Článek
Společenství vlastníků jednotek zajišťuje pro celý bytový dům výrobu tepla z vlastní kotelny. Může se toto SVJ dobrovolně registrovat na finančním úřadu jako plátce DPH, čímž by SVJ vznikla úspora nákladů na teplo pro jednotlivé byty?
Vydáno: 06. 04. 2016
 • Článek
Bytové družstvo koupilo od městského úřadu bytový dům včetně dvou nebytových prostor. Na ty bylo při koupi domu zřízeno věcné břemeno služebnosti - bezplatné užívání. Dále byla sepsána dohoda o zúčtování plnění služeb. Podle ní se městský úřad zavazuje bytovému družstvu platit zálohové platby na služby. Tyto zálohy budou každoročně vyúčtovány družstvem podle zákona č. 67/2013 Sb. , kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Dále platí město družstvu příspěvek na daň z nemovitých věcí a příspěvek na pojištění. Bytové družstvo si jeden z výše uvedených nebytových prostor od města pronajalo na kancelář. Městský úřad vystavil za pronájem kanceláře fakturu. Jak bude družstvo účtovat?
Vydáno: 02. 03. 2016
 • Článek
S účinností 1.1.2016 je do českých účetních předpisů implementována nová účetní směrnice Evropského parlamentu 2013/34/EU z 26.6.2013. Novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb. vymezuje čtyři kategorie podniků a zjednodušuje, resp. redukuje, informace vykazované v účetních závěrkách tzv. mikropodniky, malými, středními a velkými podniky včetně zveřejňování účetních závěrek. Podniky jsou pro daný účel definovány třemi klasickými kritérii, která zpravidla vypovídají o velikosti podniku, a to hodnotou aktiv, výší obratu a průměrným počtem zaměstnanců. Bytová družstva budou zahrnuta buď do malých podniků, nebo mezi mikropodniky, výjimkou budou střední podniky.
Vydáno: 03. 02. 2016