Zuživatelná a nezuživatelná věc při aplikaci právního institutu nájmu, výpůjčky a zápůjčky

Vydáno: 20 minut čtení

V DHK č. 22 a 23/2015 jsme se zabývali řešením reálné situace nájemního vztahu u pronajímatele zejména z hlediska účetnictví a daně z příjmů. Tento článek na uvedená témata navazuje a řeší nyní danou reálnou situaci z pohledu nájemce. Čtenář je upozorněn na riziko změny daňové uznatelnosti nájemného v důsledku porušení zákonem dané podmínky. Dále jsou popsány dopady provedeného technického zhodnocení nájemcem se souhlasem pronajímatele do základu daně z příjmů, daňová uznatelnost úprav a nezbytných oprav na majetku, který je předmětem nájmu, a problematika odpisování. V textu je čtenář také upozorněn na možnost využití právního institutu výpůjčky a na jeho režim z hlediska daně z příjmů právnických osob. Závěrem článku je objasněno, kdy je možné v dané situaci obchodní společností smlouvu o zápůjčce uzavřít. Článek je aplikovatelný pro období 2015 i 2016.

Zuživatelná a nezuživatelná věc při aplikaci právního institutu nájmu, výpůjčky a zápůjčky
Ing.
Marie
Jakubcová,
Ph. D., MBA
působí v Ústavu financí Fakulty podnikatelské VUT v Brně
 
Nájemné u nájemce
Nájemce účtuje nájemné definované v DHK č. 22/2015 na straně 31 jako vznik dluhu, tj. ve prospěch účtu účtové skupiny 32, příp. 37, se souvztažným zápisem na vrub účtu 518. Pokud bude nájemné příštího období placené předem, je nutné účtovat o časovém rozlišení 381/221 (nájemné placené z bankovního účtu). Pokud náklady z nájmu patří do běžného účetního období, ale budou za nájemné placené až v období příštím, bude účtováno o výdajích příštích období, tj. účtovacím předpisem 518/383. Dohadných účtů pasivních (účet 389) by nájemce použil v případě, že by k rozvahovému dni neznal přesnou výši nájemného [např. viz příklad č. 3 varianta b)].
Podle § 24 odst. 2 písm. h) bodu 1 ZDP je nájemné daňově účinné. Při prodeji majetku, který byl předmětem nájmu po ukončení nájemního vztahu nájemci, je však nutné daňovou uznatelnost nájemného sledovat. V takové situaci je daňově účinné nájemné pouze, pokud kupní cena hmotného majetku, který lze odpisovat podle ZDP, nebude nižší než zůstatková cena vypočtená rovnoměrným způsobem podle § 31 odst. 1 písm. a) ZDP ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou mohl být tento majetek odpisován (dále v textu jako podmínka). Dojde-li k porušení této podmínky, je podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 3 ZDP nutné zvýšit u nájemce výsledek hospodaření o částky uplatněného nájemného v předchozích zdaňovacích obdobích nebo v obdobích, za která se podává daňové přiznání, a to ve zdaňovacím období, ve kterém k porušení této podmínky došlo.
V souladu s § 2207 OZ provádí nájemce běžnou údržbu, o které nájemce účtuje účetním předpisem 511/321 [na základě faktury přijaté (FP)]. Podle pokynu GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP (dále jen pokynu D-22) § 25 bodu 5 jsou výdaje spojené s opravou, údržbou nebo technickým zhodnocením (dále jen TZ) najatého majetku, pokud je nájemce podle smlouvy k opravě, údržbě nebo TZ najatého majetku vázán nebo tak stanoví zvláštní právní předpis, daňově účinné.
Příklad č. 1:
Nájemce, s. r. o. (dále jen nájemce), plátce DPH, má s pronajímatelem uzavřenou nájemní smlouvu na období od 1.3.2015 do 30.9.2015 (viz příklad č. 2, DHK č. 22/2015, strana 33). Předmětem nájmu je testovací traktor. Sjednané nájemné je 500 Kč bez DPH na 1 Mh. Nájemné bude uhrazeno ke dni skončení nájmu v plné výši z peněžních prostředků běžného bankovního účtu. Nájemce je vázán dle nájemní smlouvy jak k běžné ú