Účetní závěrka v bytovém družstvu za rok 2015

Vydáno: 16 minut čtení

S účinností 1.1.2016 je do českých účetních předpisů implementována nová účetní směrnice Evropského parlamentu 2013/34/EU z 26.6.2013. Novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb. vymezuje čtyři kategorie podniků a zjednodušuje, resp. redukuje, informace vykazované v účetních závěrkách tzv. mikropodniky, malými, středními a velkými podniky včetně zveřejňování účetních závěrek. Podniky jsou pro daný účel definovány třemi klasickými kritérii, která zpravidla vypovídají o velikosti podniku, a to hodnotou aktiv, výší obratu a průměrným počtem zaměstnanců. Bytová družstva budou zahrnuta buď do malých podniků, nebo mezi mikropodniky, výjimkou budou střední podniky.

Účetní závěrka v bytovém družstvu za rok 2015
Ing.
Alena
Vyštejnová
je odbornicí na problematiku bytových družstev a SVJ
Účetní závěrka pro bytová družstva, která jsou z hlediska účetnictví podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, za účetní období roku 2015 je upravena
1.
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
2.
vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
3.
českými účetními standardy pro podnikatele č. 001 - 023 (ČÚS).
Kromě zveřejňování účetní závěrky nové účetní předpisy závěrku za rok 2015 neovlivní.
Definice účetní závěrky je obsažena v § 18 odst. 1 zákona. Jde o nedílný celek tvořený rozvahou, výkazem zisku a ztrát a přílohou. Účetní závěrka může obsahovat i přehled o změnách základního kapitálu nebo přehled o finančních tocích. V zákoně o účetnictví jsou uvedeny termíny sestavení účetní závěrky v běžných případech i v některých mimořádných. Zákon doplňuje, kdy musí být účetní závěrka ověřena auditorem a v