Smysl rezerv v účetnictví

Vydáno: 5 minut čtení

Princip opatrnosti v účetnictví, který je základem i tvorby rezerv, definuje zákon o účetnictví v § 25 odst. 3 : „Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly k rozvahovému dni dosaženy, a berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta.“ Princip zásady opatrnosti vyjadřují rezervy, opravné položky (přechodné snížení hodnoty majetku) a odpisy majetku (trvalé snížení hodnoty majetku).

Smysl rezerv v účetnictví
Ing.
Zdenka
Cardová
je auditorkou
Rezervy nejsou určeny k úpravám hodnoty aktiv (jako opravné položky a odpisy), ale jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku. K rozvahovému dni musí rezerva představovat nejlepší odhad nákladů, které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která je zapotřebí k vypořádání