Daňové posouzení prodeje podílu v s. r. o.

Vydáno: 4 minuty čtení

Společník A, s. r. o., (drží 100%) hodlá využít nabídky konkurenční firmy B, resp. jejího společníka, na odkoupení A, s. r. o., která posléze zřejmě zanikne sloučením s konkurenční firmou B. Za jakých podmínek bude pro společníka od daně osvobozen příjem z prodeje jeho firmy A, s. r. o.? V případě, že by příjem podléhal zdanění, jak určit základ daně, resp. co konkrétně bude daňovým výdajem?

Daňové posouzení prodeje podílu v s. r. o.
Ing.
Martin
Děrgel
Prodej s. r. o. z právního hlediska znamená úplatný převod podílu v s. r. o., který představuje účast společníka v této obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Přičemž podíl společníka v s. r. o. se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu, ledaže společenská smlouva určí jinak. Jestliže je společník jediný, pak má samozřejmě 100% podíl v dané společnosti. Ze zadání není jednoznačné, zda dotyčný společník prodávané A, s. r. o., je fyzickou osobou nebo právnickou osobou. Zřejmě jde o osobu fyzickou, ale pro úplnost uvedeme řešení pro obě varianty.
Začneme tou jednodušší, kdy společníkem A, s. r. o., je právnická osoba -konkrétně s. r. o., a.s. nebo družstvo (zahraniční varianty neuvažujeme). Pak platí, že je-li naplněn vztah mateřská
versus
dceřiná společnost, tj. podíl alespoň 10% po dobu nejméně 12 měsíců, pak je příjem z převodu podílu takovéhoto společníka v dceřiné společnosti osvobozen od daně z příjmů právnických osob, jak vyplývá z § 19 odst. 1 písm. ze) bodu 2 spolu s § 19 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. Jinak by šlo o zdanitelný příjem společníka - právnické osoby, který patří do jeho obecného základu daně z příjmů ve smyslu § 18 odst. 1 ZDP, přičemž nabývací hodnotu prodaného podílu v A, s. r. o., (určuje se podle § 24 odst. 7 ZDP) uplatní jako daňový výdaj, a to až do výše příjmů z prodeje tohoto podílu [§ 24 odst. 1 písm. w) ZDP].
Pokud je společníkem fyzická osoba, pak bude příjem z převodu podílu v A, s. r. o., osvobozen od daně z příjmů fyzických osob při splnění podmínek podle § 4 odst. 1 písm. r) ZDP. Stěžejní podmínkou je, že doba mezi nabytím a převodem daného podílu přesáhla dobu 5 let. Jestliže byl dotyčný společník zakladatelem A, s. r. o., považuje se za den nabytí podílu (účasti) den vzniku této firmy A, s. r. o., čili den jejího zápisu do obchodního rejstříku. Jestliže jde o společníka, který například podíl v A, s. r. o., koupil od jiného původního zakladatele, tak je u něj dnem nabytí podílu datum účinnosti smlouvy o převodu podílu.
Když se společník dostal do s. r. o. až později během její existence převzetím závazku k novému vkladu (tj. protihodnotou za svůj peněžitý nebo nepeněžitý vklad do A, s. r. o.), tak by se počítal den nabytí jeho podílu až od zápisu příslušného zvýšení základního kapitálu A, s. r. o. do obchodního rejstříku. Dodejme, že § 4 odst. 1 písm. r) ZDP stanoví určité překážky osvobození příjmu z úplatného převodu podílu v s. r. o., které jsou ale v praxi vesměs výjimečné.
Jestliže nejsou splněny podmínky pro osvobození, pak jde o zdanitelný „ostatní“ příjem podle § 10 odst. 1 písm. c) ZDP, u něhož může poplatník uplatnit související daňový výdaj na dosažení tohoto příjmu, kterým bude zejména nabývací cenu tohoto podílu, která se určí podle způsobu nabytí podílu v souladu s § 24 odst. 7 ZDP (například při nabytí za peněžitý vklad jde o hodnotu splaceného vkladu).
K výdajům převyšujícím příjmy jednotlivého druhu příjmu - zde tedy příjmů z převodu podílů v s. r. o., se podle § 10 odst. 4 ZDP daňově nepřihlíží. Zdanění ostatních příjmů je starostí samotného poplatníka (prodávajícího podíl v A, s. r. o.).
Dodejme, že právní stránku převodu podílu v s. r. o. řeší především § 207 až § 209 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Přičemž ale zákon ponechává široké pole působnosti pro individuální právní úpravu dohodnutou společníky v rámci společenské smlouvy s. r. o., případně v její zakladatelské listině.