Stanovení základu daně z příjmů u příspěvkových organizací

Vydáno: 18 minut čtení

V následujícím příspěvku stručně shrnu, na co by se měly příspěvkové organizace zaměřit v souvislosti se stanovením základu daně z příjmů právnických osob. Protože se blíží termín podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2015, je nutné některým skutečnostem věnovat v tomto období zvýšenou pozornost.

Stanovení základu daně z příjmů u příspěvkových organizací
Ing.
Zdeněk
Morávek,
je daňovým poradcem
Z pohledu daně z příjmů nejdříve zrekapitulujme, že příspěvkové organizace patří v souladu s § 17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), mezi veřejně prospěšné poplatníky, tedy takové, kteří jako svou hlavní činnost vykonávají činnost, která není podnikáním. Současně je možné konstatovat, že jde o veřejně prospěšné poplatníky s úzkým základem daně, výjimkou je pouze příspěvková organizace, která je poskytovatelem zdravotních služeb a má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby. Tyto příspěvkové organizace, pokud jsou poskytovateli zdravotních služeb, patří mezi poplatníky s širokým základem daně.
V případě příspěvkových organizací s úzkým základem daně je nutné při stanovení základu daně vycházet z pravidel upravených v § 18a odst. 1 až 4 ZDP, v případě příspěvkových organizací s širokým základem daně potom postup vychází z úpravy § 18a odst. 5 ZDP.
Jinak obecně platí i pro příspěvkové organizace, že při stanovení základu daně je nutné vycházet zejména z § 23 ZDP. Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. Jak vyplývá z § 23 odst. 2 písm. a) ZDP, pro zjištění základu daně se vychází z výsledku hospodaření, který se dále v rámci daňového přiznání upravuje na základ daně. Výsledek hospodaření je prvním řádkem pro výpočet daně ve formuláři daňového přiznání.
Co se týká úpravy základu daně, je nutné zmínit zejména ustanovení