Nabytí obchodního závodu nestátní neziskovou organizací

Vydáno: 21 minut čtení

Nabytí obchodního závodu není v případě nestátních neziskových organizací na rozdíl od podnikatelských subjektů řešeno ve vyhlášce č. 504/2002 Sb. , ani v českých účetních standardech pro nestátní neziskové organizace. Cílem článku je proto přiblížit tento proces z účetního, daňového a právního hlediska.

Nabytí obchodního závodu nestátní neziskovou organizací
Ing.
Marek
Jošt,
Ph.D.
Obchodní závod definuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v § 502 takto:
„Obchodní závod je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.“
Dále v § 2175 až 2183 občanského zákoníku uvádí zvláštní ustanovení o koupi závodu. Koupí závodu nabývá kupující vše, co k závodu jako celku náleží. O koupi závodu se jedná i v případě, že strany z koupě jednotlivou položku vyloučí, aniž tím celek ztratí vlastnosti závodu. K převodu obchodního závodu dochází obvykle na základě písemné smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím, avšak její náležitosti nejsou přesně definované zákonem. Jednou z náležitostí by měla být kupní cena vycházející z převáděného jmění platná k datu uzavření smlouvy. V praxi se stává, že smlouva nabývá účinnosti až později. V takovém případě cena musí navíc zohlednit změny jmění prodávaného obchodního závodu, ke kterým v mezidobí došlo.
Kupující se stává věřitelem z titulu převzatých pohledávek a dlužníkem z titulu převzatých dluhů. Neudělil-li věřitel souhlas k převzetí dluhu kupujícím, ručí prodávající za splnění dluhu. Prodávající má povinnost informovat bez zbytečného odkladu své věřitele a dlužníky, jejichž pohledávky a dluhy kupující koupí závodu nabyl, o prodeji závodu včetně osoby kupujícího. Zákon nedovoluje převést na kupujícího právo vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, u něhož to vylučuje smlouva, kterou bylo právo prodávajícímu poskytnuto, nebo vylučuje-li to povaha takového práva. Rovněž není možné převádět veřejnoprávní pohledávky a dluhy.