16/1993 Sb. o dani silniční

Schválený:
16/1993 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. prosince 1992
o dani silniční
Změna: 302/1993 Sb.
Změna: 243/1994 Sb.
Změna: 143/1996 Sb.
Změna: 61/1998 Sb.
Změna: 61/1998 Sb. (část)
Změna: 303/2000 Sb.
Změna: 241/2000 Sb., 492/2000 Sb.
Změna: 493/2001 Sb.
Změna: 207/2002 Sb.
Změna: 102/2004 Sb.
Změna: 102/2004 Sb. (část)
Změna: 635/2004 Sb.
Změna: 545/2005 Sb.
Změna: 270/2007 Sb.
Změna: 296/2007 Sb.
Změna: 246/2008 Sb.
Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb.
Změna: 30/2011 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.
Změna: 344/2013 Sb.
Změna: 267/2014 Sb.
Změna: 63/2017 Sb.
Změna: 299/2020 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
nadpis neplatil
 
§ 1
zrušen
nadpis neplatil
 
§ 2
Předmět daně
(1) Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen „vozidla“)
a) registrovaná v České republice,
b) provozovaná v České republice a
c) používaná
1. poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo
2. poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.
(2) Pro účely daně silniční
a) je Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a zdravotní pojišťovna veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob,
b) se příjmy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře, které nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob, určují, jako by tito poplatníci byli veřejně prospěšnými poplatníky daně z příjmů právnických osob.
(3) Předmětem daně silniční jsou vždy nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice.
(4) Předmětem daně nejsou
a) speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu,1c) jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu,1c)
b) vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.2)
 
§ 3
Osvobození od daně
Od daně jsou osvobozena:
a) vozidla kategorie L a jejich přípojná vozidla,
b) vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost,
c) vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období,
d) vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla bezpečnostních sborů2a), obecní policie, sboru dobrovolných hasičů, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, vozidla důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení; vozidla musí být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu k vozidlu. Pro vozidla poskytovatele zdravotních služeb a vozidla důlní a horské záchranné služby nevybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy je rozhodné jejich označení v technickém průkazu vozidla (sanitní, záchranářská),
e) vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla - značkovače silnic a vozidla správců komunikací3d) nebo osob pověřených správcem komunikací, která jsou používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací,3d) s výjimkou osobních automobilů,
f) vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která
1. mají elektrický pohon,
2. mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,
3. používají jako palivo zkapalněný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn, nebo
4. jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85,
g) vozidla požární ochrany používaná jednotkou hasičského záchranného sboru podniku podle zákona upravujícího požární ochranu vybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu vozidla,
h) vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, pokud nejsou používána k podnikání.
 
§ 4
Poplatníci daně
(1) Poplatníkem daně je ten, kdo
a) je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
b) užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel.
(2) Poplatníkem daně je rovněž
a) zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci 4a) za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,
b) osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba4b),
c) organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
(3) Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.
(4) Stálá provozovna podle právních předpisů upravujících daně z příjmů osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí se považuje za organizační složku podle odstavce 2 písm. c).
 
§ 5
Základ daně
Základem daně je
a) zdvihový objem motoru v cm
3
u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon,
b) součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů,
c) největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.
Sazby daně
 
§ 6
(1) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. a) činí při zdvihovém objemu motoru
do 800 cm
3
1 200 Kč nad 800 cm
3
do 1250 cm
3
1 800 Kč nad 1250 cm
3
do 1500 cm
3
2 400 Kč nad 1500 cm
3
do 2000 cm
3
3 000 Kč nad 2000 cm
3
do 3000 cm
3
3 600 Kč nad 3000 cm
3
4 200 Kč.
(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí při počtu náprav hmotnosti
1 náprava
          do 1 tuny            1 800 Kč
          nad 1 t do 2 t          2 700 Kč
          nad 2 t do 3,5 t         3 900 Kč
          nad 3,5 t do 5 t         4 500 Kč
          nad 5 t do 6,5 t         5 200 Kč
          nad 6,5 t do 8 t         6 300 Kč
          nad 8 t             7 200 Kč
 
2 nápravy
          do 1 tuny            1 800 Kč
          nad 1 t do 2 t          2 400 Kč
          nad 2 t do 3,5 t         3 600 Kč
          nad 3,5 t do 5 t         4 100 Kč
          nad 5 t do 6,5 t         4 500 Kč
          nad 6,5 t do 8 t         5 400 Kč
          nad 8 t do 9,5 t         6 300 Kč
          nad 9,5 t do 11 t        7 200 Kč
          nad 11 t do 12 t         8 100 Kč
          nad 12 t do 13 t         9 500 Kč
          nad 13 t do 14 t        11 000 Kč
          nad 14 t do 15 t        12 400 Kč
          nad 15 t do 18 t        17 800 Kč
          nad 18 t do 21 t        21 800 Kč
          nad 21 t do 24 t        26 300 Kč
          nad 24 t do 27 t        30 400 Kč
          nad 27 t            34 700 Kč
 
3 nápravy
          do 1 t              1 800 Kč
          nad 1 t do 3,5 t         2 400 Kč
          nad 3,5 t do 6 t         2 700 Kč
          nad 6 t do 8,5 t         4 500 Kč
          nad 8,5 t do 11 t        5 400 Kč
          nad 11 t do 13 t         6 300 Kč
          nad 13 t do 15 t         7 900 Kč
          nad 15 t do 17 t         9 900 Kč
          nad 17 t do 19 t        11 900 Kč
          nad 19 t do 21 t        13 100 Kč
          nad 21 t do 23 t        16 000 Kč
          nad 23 t do 26 t        20 500 Kč
          nad 26 t do 31 t        27 500 Kč
          nad 31 t do 36 t        32 600 Kč
          nad 36 t            37 800 Kč
 
4 nápravy
a více náprav
          do 18 t             6 300 Kč
          nad 18 t do 21 t         7 900 Kč
          nad 21 t do 23 t        10 600 Kč
          nad 23 t do 25 t        13 300 Kč
          nad 25 t do 27 t        16 700 Kč
          nad 27 t do 29 t        21 200 Kč
          nad 29 t do 32 t        28 000 Kč
          nad 32 t do 36 t        29 500 Kč
          nad 36 t            33 100 Kč.
(3) Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v technických dokladech k vozidlu.
(4) V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.
(5) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25 % u vozidel, která jsou používána pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.
(6) Sazba daně podle odstavců 1 a 2 se u vozidel snižuje o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 5. Snížení sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichž provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.
(7) U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení sazby daně podle odstavce 6 potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána.
(8) U vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince 1989 se sazba daně podle odstavců 1 a 2 zvyšuje o 25 %.
(9) Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně podle odstavce 2 snižuje o 100 % u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud
a) jsou tato vozidla používána veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob pouze k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,
b) jsou tato vozidla používána fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé souvislosti se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, nebo
c) se jedná o výcviková vozidla podle právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou používána k činnosti, z níž
1. plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo
2. plynou příjmy ze samostatné činnosti.
(10) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 48 % u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více tun, za podmínek uvedených v odstavci 9. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 6.
 
§ 7
zrušen
Vznik a zánik daňové povinnosti, splatnost, placení a zaokrouhlování daně a záloh na daň
 
§ 8
(1) U vozidel vzniká daňová povinnost počínaje kalendářním měsícem, v němž byly splněny rozhodné skutečnosti tuto povinnost zakládající. Poplatníci daně z těchto vozidel podávají daňové přiznání podle § 15 u místně příslušného správce daně.
(2) U vozidel uvedených v odstavci 1 zaniká daňová povinnost v kalendářním měsíci, v němž pominuly rozhodné skutečnosti tuto povinnost zakládající. Dojde-li však v průběhu zdaňovacího období ke změně v osobě poplatníka, zaniká daňová povinnost původnímu poplatníkovi uplynutím kalendářního měsíce, který předchází před kalendářním měsícem vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi.
 
§ 9
(1) U vozidel, u nichž v průběhu zdaňovacího období vznikne nebo zanikne daňová povinnost, činí daň poměrnou výši daňové sazby odpovídající součinu jedné dvanáctiny roční daňové sazby a počtu kalendářních měsíců počínaje počátkem zdaňovacího období nebo kalendářním měsícem, v němž vznikla daňová povinnost, do konce zdaňovacího období nebo do konce kalendářního měsíce, v němž zanikla daňová povinnost.
(2) Stejně jako vznik daňové povinnosti se posuzuje zánik nároku na osvobození od daně a stejně jako zánik daňové povinnosti se posuzuje vznik nároku na osvobození.
 
§ 10
(1) Poplatník platí zálohy na daň, které jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince.
(2) Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období.
(3) V případech podle § 4 odst. 2 písm. a) se záloha vypočte obdobně podle odstavce 2 anebo ve výši podle § 6 odst. 4; přitom postup při placení záloh nelze u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla v průběhu zdaňovacího období měnit.
(4) Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy. U zálohy splatné 15. prosince jsou rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad.
(5) Zálohy na daň se neplatí, jde-li o vozidla uvedená v § 3, pokud splní podmínky pro nárok na osvobození.
(6) Poplatník daně, je-li provozovatelem vozidla se sníženou sazbou podle § 6 odst. 10, platí pouze jednu zálohu na daň nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti nejpozději do 15. prosince zdaňovacího období.
(7) Poplatník je povinen vést evidenci o zaplacené dani a zálohách na daň podle jednotlivých vozidel uvedených v § 8 odst. 1.
 
§ 11
Daň, záloha na daň a sleva na dani za jednotlivá vozidla se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 
§ 12
Sleva na dani
(1) Kombinovanou dopravou se pro účely tohoto zákona rozumí přeprava zboží v jedné a téže přepravní jednotce (ve velkém kontejneru, výměnné nástavbě, odvalovacím kontejneru) nebo v nákladním automobilu, přívěsu, návěsu s tahačem i bez tahače, při které se využije též železniční nebo vnitrozemská vodní doprava, pokud úsek po železnici nebo vnitrozemské vodní cestě přesahuje vzdálenost 100 kilometrů vzdušnou čarou a pokud její počáteční nebo konečný úsek tvoří přeprava po pozemní komunikaci
a) mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a nejbližší železniční stanicí vhodnou k překládce nebo překladištěm kombinované dopravy, nebo
b) mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a vnitrozemským přístavem, jestliže nepřesahuje vzdálenost 150 kilometrů vzdušnou čarou.
(2) U vozidla používaného výlučně k přepravě v počátečním nebo konečném úseku kombinované dopravy činí sleva na dani 100 %.
(3) U vozidla, které uskuteční v kombinované dopravě ve zdaňovacím období
více než 120 jízd činí sleva 90 % daně,
od 91 do 120 jízd činí sleva 75 % daně,
od 61 do 90 jízd činí sleva 50 % daně,
od 31 do 60 jízd činí sleva 25 % daně.
Je-li vzdálenost ujetá územím České republiky delší než 250 kilometrů, započítává se pro účely slevy na dani taková jízda jako dvě jízdy.
(4) Nárok na slevu na dani prokazuje poplatník přepravními doklady s potvrzenými údaji překladiště kombinované dopravy, případně nakládací a vykládací železniční stanice vhodné k překládce nebo vnitrozemského přístavu.
(5) Slevu na dani uplatní poplatník u místně příslušného správce daně.
 
§ 12a
neplatil
 
§ 13
Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.
Ustanovení zmocňovací, závěrečná a zrušovací
 
§ 14
nadpis neplatil
Provedená přestavba vozidla, která má za následek změnu základu daně a roční sazby daně, nemění daňovou povinnost v průběhu zdaňovacího období.
 
§ 14a
neplatil
nadpis neplatil
 
§ 15
Daňové přiznání
(1) Daňové přiznání podává poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost podle § 8 odst. 1, nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, a to i v případech, jedná-li se o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníka, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení. V přiznání se uvádějí i vozidla od daně osvobozená, kromě vozidel uvedených v § 3 písm. a) a b).
(2) Poplatník uvedený v odstavci 1 je povinen v daňovém přiznání daň sám vypočítat a zaplatit ji správci daně ve lhůtě pro podání přiznání. Při výpočtu daně v daňovém přiznání může poplatník uvedený v § 4 odst. 2 písm. a) změnit postup zvolený při placení záloh, přitom u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla nelze kombinovat sazbu daně podle § 6 odst. 1 a podle § 6 odst. 4.
(3) Poplatníci daně, kteří provozují vozidlo se sníženou sazbou podle § 6 odst. 9, nepodávají daňové přiznání, nemají-li daňovou povinnost u dalšího vozidla.
 
§ 16
nadpis neplatil
(1) Úrok z prodlení, který vznikl u daně v důsledku prodlení, které nastalo před stanovením daně, je splatný v náhradní lhůtě 30 dnů ode dne jejího stanovení.
(2) Ustanovení tohoto zákona se použijí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, neobsahuje odlišnou úpravu.
(3) Správce daně v platebním výměru (dodatečném platebním výměru) na daň silniční neuvádí základ daně.
(4) Nový poplatník je povinen podat přihlášku k registraci k dani silniční ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň podle § 10 odst. 1.
 
§ 16a
neplatil
nadpis neplatil
 
§ 17
Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda České republiky na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu svým nařízením v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu7b)
a) provést úpravu sazeb daně,
b) zcela nebo částečně osvobodit od daně vozidla používaná k zajištění akcí v rámci vyhlášeného stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.
 
§ 17a
(1) Zaplacené částky na dani v průběhu zdaňovacího období roku 1993, jde-li o vozidla uvedená v § 8 odst. 1, které převyšují daňovou povinnost podle platné právní úpravy v roce 1993, jsou přeplatkem na dani podle zvláštního předpisu. Obdobně postupuje správce daně, podá-li poplatník do 31. ledna roku 1994 žádost, v níž uplatní nárok na osvobození podle § 3 odst. 2 nebo nárok na slevu na dani podle § 12 odst. 3 za zdaňovací období roku 1993.
(2) Vznikla-li daňová povinnost u vozidel uvedených v § 8 odst. 1 v listopadu nebo prosinci roku 1993, zaplatí poplatník poměrnou výši daně připadající na tato vozidla nejpozději do 31. ledna 1994.
 
§ 18
Zrušuje se zákon České národní rady č. 339/1992 Sb., o dani silniční.
 
§ 19
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Uhde v.r.
Klaus v.r.
Příloha
neplatila
Vybraná ustanovení novel
Čl.II ZÁKONA č. 303/2000
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění tohoto zákona, se použije poprvé za zdaňovací období roku 2000.
Čl.XII Zákona č. 492/2000 Sb.
Změna zákona o dani silniční podle čl. XI se použije poprvé pro zdaňovací období roku 2000.
Čl.II zákona č. 493/2001 Sb.
Přechodná ustanovení k zákonu o dani silniční
1. Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a čl. I tohoto zákona, se použije, pokud není stanoveno jinak, poprvé za zdaňovací období roku 2002.
2. Pro účely zákona o dani silniční se fyzická nebo právnická osoba zapsaná v technickém průkazu vydaném v České republice jako držitel silničního vozidla považuje ode dne účinnosti tohoto zákona za provozovatele silničního vozidla a fyzická nebo právnická osoba, která se stala provozovatelem silničního vozidla registrovaného v registru silničních vozidel v České republice po 1. červenci 2001, se pro zdaňovací období roku 2001 považuje za držitele silničního vozidla podle § 4 zákona o dani silniční, ve znění platném do dne účinnosti tohoto zákona.
3. Pro účely zákona o dani silniční se povolené zatížení náprav zapsané u návěsů v technickém průkazu považuje ode dne účinnosti tohoto zákona za největší povolenou hmotnost na nápravy a největší povolená hmotnost na nápravy zapsaná u návěsů v technickém průkazu se od 1. července 2001 pro zdaňovací období roku 2001 považuje za povolené zatížení náprav podle § 5 písm. b) zákona o dani silniční, ve znění platném do dne účinnosti tohoto zákona.
4. Pro účely zákona o dani silniční se celková hmotnost silničního vozidla zapsaná v technickém průkazu považuje ode dne účinnosti tohoto zákona za největší povolenou hmotnost a největší povolená hmotnost zapsaná v technickém průkazu se od 1. července 2001 pro zdaňovací období roku 2001 považuje za celkovou hmotnost podle § 5 písm. c) zákona o dani silniční, ve znění platném do dne účinnosti tohoto zákona.
Čl.II zákona č. 102/2004 Sb.
Přechodné ustanovení k části první
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, se ve znění tohoto zákona použije poprvé za zdaňovací období roku 2004 počínaje dnem 1. ledna 2004.
Čl.XLIII zákona č. 296/2007 Sb.
Přechodné ustanovení
Pokud bylo přede dnem účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno, použije se pro daň silniční související s tímto řízením ustanovení § 15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění platném do účinnosti tohoto zákona.
Čl. II zákona č. 246/2008 Sb.
Přechodné ustanovení
Ustanovení zákona č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé za zdaňovací období roku 2009, s výjimkou ustanovení § 6 odst. 6 a 7, která se použijí poprvé za zdaňovací období roku 2008.
Čl. VIII zákonného opatření č. 344/2013 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 16/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.
2. Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
Čl.V zákona č. 299/2020 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období započatá před 1. lednem 2020, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 16/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Pro účely výpočtu záloh na daň silniční na zdaňovací období roku 2020 splatných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí sazby daně silniční podle § 6 odst. 2 zákona č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Část zaplacených záloh na daň silniční za zdaňovací období roku 2020 splatných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona odpovídající kladnému rozdílu mezi zaplacenou zálohou a výší zálohy vypočtené s použitím sazeb daně silniční podle § 6 odst. 2 zákona č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije postupně na úhradu záloh ve zdaňovacím období roku 2020 splatných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a daně silniční za zdaňovací období roku 2020.
Čl.IV zákona č. 142/2022 Sb.
neplatil
1c) § 3 zákona č. 56/2001 Sb.
2) § 15 vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb.
2a) § 1 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
3d) § 3d a 9 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 27/1984 Sb.
4a) § 6 odst. 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4b) § 1 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.
7b) § 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).