16/1993 Sb. o dani silniční

Schválený:
16/1993 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. prosince 1992
o dani silniční
Změna: 302/1993 Sb.
Změna: 243/1994 Sb.
Změna: 143/1996 Sb.
Změna: 61/1998 Sb.
Změna: 61/1998 Sb. (část)
Změna: 303/2000 Sb.
Změna: 241/2000 Sb., 492/2000 Sb.
Změna: 493/2001 Sb.
Změna: 207/2002 Sb.
Změna: 102/2004 Sb.
Změna: 102/2004 Sb. (část)
Změna: 635/2004 Sb.
Změna: 545/2005 Sb.
Změna: 270/2007 Sb.
Změna: 296/2007 Sb.
Změna: 246/2008 Sb.
Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb.
Změna: 30/2011 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.
Změna: 344/2013 Sb.
Změna: 267/2014 Sb.
Změna: 63/2017 Sb.
Změna: 299/2020 Sb.
Změna: 142/2022 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
nadpis vypuštěn
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje daň silniční.
 
ČÁST DRUHÁ
DAŇ
 
§ 2
Předmět daně
(1) Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo.
(2) Zdanitelným vozidlem se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice.
(3) Zdanitelným vozidlem není silniční vozidlo
a) s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
b) kategorie N podkategorie
1. vozidlo zvláštního určení nebo
2. terénní vozidlo zvláštního určení nebo
c) kategorie O s kódem druhu karoserie DA.
(4) Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, které jsou předmětem daně.
(5) Pro účely daně silniční se kategorií zdanitelného vozidla a jeho kódem druhu karoserie rozumí kategorie a kód druhu karoserie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel2).
(6) Na vozidlo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel2), které nemá v žádném technickém dokladu k vozidlu uvedenu kategorii vozidla tvořenou kombinací písmene a číslice nebo kód druhu karoserie podle tohoto přímo použitelného předpisu, se hledí jako na silniční vozidlo, které má v technickém průkazu uvedenu kategorii vozidla nebo kód druhu karoserie, které nejblíže odpovídají vymezení podle tohoto přímo použitelného předpisu.
 
§ 3
Osvobození od daně
(1) Od daně silniční se osvobozuje zdanitelné vozidlo
a) vybavené zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy zapsaným v technickém průkazu vozidla,
b) určené jako státní hmotná rezerva, pokud není používáno k podnikání,
c) kategorie O, pokud je poplatníkem dílčí daně za něj poplatník dílčí daně za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BD, nebo
d) poplatníka dílčí daně za toto vozidlo, pokud je tímto poplatníkem
1. diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost,
2. poskytovatel zdravotních služeb, báňská záchranná služba nebo horská záchranná služba, je-li v technickém průkazu vozidla označeno jako sanitní nebo záchranářské,
3. Český červený kříž, a to v rozsahu osvobození podle zákona upravujícího Český červený kříž, nebo
4. vlastník pozemní komunikace, správce pozemní komunikace nebo jimi pověřená osoba, je-li používáno výlučně k zabezpečení sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace.
(2) Zdanitelné vozidlo je od daně silniční osvobozeno v kalendářním měsíci, ve kterém byly splněny podmínky pro osvobození od daně ve všech dnech, kdy byly u tohoto zdanitelného vozidla naplněny skutečnosti, které jsou předmětem daně.
 
§ 4
Poplatníci daně
(1) Poplatníkem daně silniční je ten, kdo
a) je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
b) užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.
(2) Poplatníkem daně silniční je rovněž
a) osoba, která používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,
b) organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
(3) Je-li u téhož zdanitelného vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.
(4) Stálá provozovna podle právních předpisů upravujících daně z příjmů osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí se považuje za organizační složku podle odstavce 2 písm. c).
 
§ 5
Výše daně za zdanitelné vozidlo
Výše daně silniční za zdanitelné vozidlo je uvedena v příloze k tomuto zákonu.
nadpis vypuštěn
 
§ 6
(1) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. a) činí při zdvihovém objemu motoru
do 800 cm
3
1 200 Kč nad 800 cm
3
do 1250 cm
3
1 800 Kč nad 1250 cm
3
do 1500 cm
3
2 400 Kč nad 1500 cm
3
do 2000 cm
3
3 000 Kč nad 2000 cm
3
do 3000 cm
3
3 600 Kč nad 3000 cm
3
4 200 Kč.
(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí při počtu náprav hmotnosti
1 náprava
          do 1 tuny            1 800 Kč
          nad 1 t do 2 t          2 700 Kč
          nad 2 t do 3,5 t         3 900 Kč
          nad 3,5 t do 5 t         4 500 Kč
          nad 5 t do 6,5 t         5 200 Kč
          nad 6,5 t do 8 t         6 300 Kč
          nad 8 t             7 200 Kč
 
2 nápravy
          do 1 tuny            1 800 Kč
          nad 1 t do 2 t          2 400 Kč
          nad 2 t do 3,5 t         3 600 Kč
          nad 3,5 t do 5 t         4 100 Kč
          nad 5 t do 6,5 t         4 500 Kč
          nad 6,5 t do 8 t         5 400 Kč
          nad 8 t do 9,5 t         6 300 Kč
          nad 9,5 t do 11 t        7 200 Kč
          nad 11 t do 12 t         8 100 Kč
          nad 12 t do 13 t         9 500 Kč
          nad 13 t do 14 t        11 000 Kč
          nad 14 t do 15 t        12 400 Kč
          nad 15 t do 18 t        17 800 Kč
          nad 18 t do 21 t        21 800 Kč
          nad 21 t do 24 t        26 300 Kč
          nad 24 t do 27 t        30 400 Kč
          nad 27 t            34 700 Kč
 
3 nápravy
          do 1 t              1 800 Kč
          nad 1 t do 3,5 t         2 400 Kč
          nad 3,5 t do 6 t         2 700 Kč
          nad 6 t do 8,5 t         4 500 Kč
          nad 8,5 t do 11 t        5 400 Kč
          nad 11 t do 13 t         6 300 Kč
          nad 13 t do 15 t         7 900 Kč
          nad 15 t do 17 t         9 900 Kč
          nad 17 t do 19 t        11 900 Kč
          nad 19 t do 21 t        13 100 Kč
          nad 21 t do 23 t        16 000 Kč
          nad 23 t do 26 t        20 500 Kč
          nad 26 t do 31 t        27 500 Kč
          nad 31 t do 36 t        32 600 Kč
          nad 36 t            37 800 Kč
 
4 nápravy
a více náprav
          do 18 t             6 300 Kč
          nad 18 t do 21 t         7 900 Kč
          nad 21 t do 23 t        10 600 Kč
          nad 23 t do 25 t        13 300 Kč
          nad 25 t do 27 t        16 700 Kč
          nad 27 t do 29 t        21 200 Kč
          nad 29 t do 32 t        28 000 Kč
          nad 32 t do 36 t        29 500 Kč
          nad 36 t            33 100 Kč.
(3) Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v technických dokladech k vozidlu.
(4) V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.
(5) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25 % u vozidel, která jsou používána pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.
(6) Sazba daně podle odstavců 1 a 2 se u vozidel snižuje o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 5. Snížení sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichž provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.
(7) U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení sazby daně podle odstavce 6 potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána.
(8) U vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince 1989 se sazba daně podle odstavců 1 a 2 zvyšuje o 25 %.
(9) Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně podle odstavce 2 snižuje o 100 % u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud
a) jsou tato vozidla používána veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob pouze k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,
b) jsou tato vozidla používána fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé souvislosti se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, nebo
c) se jedná o výcviková vozidla podle právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou používána k činnosti, z níž
1. plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo
2. plynou příjmy ze samostatné činnosti.
(10) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 48 % u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více tun, za podmínek uvedených v odstavci 9. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 6.
 
§ 7
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 8
zrušen
 
§ 9
zrušen
 
§ 10
zrušen
 
§ 11
zrušen
 
§ 12
Sleva na dani
(1) Kombinovanou dopravou se pro účely tohoto zákona rozumí přeprava zboží v jedné a téže přepravní jednotce (ve velkém kontejneru, výměnné nástavbě, odvalovacím kontejneru) nebo v nákladním automobilu, přívěsu, návěsu s tahačem i bez tahače, při které se využije též železniční nebo vnitrozemská vodní doprava, pokud úsek po železnici nebo vnitrozemské vodní cestě přesahuje vzdálenost 100 kilometrů vzdušnou čarou a pokud její počáteční nebo konečný úsek tvoří přeprava po pozemní komunikaci
a) mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a nejbližší železniční stanicí vhodnou k překládce nebo překladištěm kombinované dopravy, nebo
b) mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a vnitrozemským přístavem, jestliže nepřesahuje vzdálenost 150 kilometrů vzdušnou čarou.
(2) U zdanitelného vozidla používaného výlučně k přepravě v počátečním nebo konečném úseku kombinované dopravy činí sleva na dani 100 % výše daně pro toto vozidlo.
(3) U zdanitelného vozidla, které uskuteční v kombinované dopravě ve zdaňovacím období
více než 120 jízd činí sleva 90 % výše daně pro toto vozidlo,
od 91 do 120 jízd činí sleva 75 % výše daně pro toto vozidlo,
od 61 do 90 jízd činí sleva 50 % výše daně pro toto vozidlo,
od 31 do 60 jízd činí sleva 25 % výše daně pro toto vozidlo.
Je-li vzdálenost ujetá územím České republiky delší než 250 kilometrů, započítává se pro účely slevy na dani taková jízda jako dvě jízdy.
(4) Slevu na dani uplatní poplatník v daňovém přiznání.
 
§ 12a
Výpočet daně
(1) Daň silniční se vypočte jako součet dílčích daní za jednotlivá zdanitelná vozidla.
(2) Dílčí daň za jednotlivé zdanitelné vozidlo se vypočte jako rozdíl
a) výše daně pro toto zdanitelné vozidlo, případně snížená o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo není předmětem daně nebo je od této daně osvobozeno, a
b) uplatněné slevy na dani za toto zdanitelné vozidlo.
 
§ 13
Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím daně silniční je kalendářní rok.
nadpis vypuštěn
 
§ 14
Rozpočtové určení daně
Výnos daně silniční je příjmem rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.
 
§ 14a
Technický průkaz a jiné technické doklady zdanitelného vozidla
(1) Skutečnosti rozhodné pro daň silniční ve vztahu k jednotlivému zdanitelnému vozidlu se určí podle údajů uvedených v technickém průkazu tohoto zdanitelného vozidla platných
a) k prvnímu dni zdaňovacího období nebo
b) ke dni první registrace tohoto zdanitelného vozidla v registru silničních vozidel v České republice, pokud k první registraci došlo v průběhu zdaňovacího období.
(2) Pokud skutečnost rozhodná pro daň silniční není uvedena v technickém průkazu zdanitelného vozidla, určí se z jiného technického dokladu tohoto zdanitelného vozidla.
 
ČÁST TŘETÍ
SPRÁVA DANĚ
 
§ 15
Daňové přiznání
(1) Poplatník je povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo, a to nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období.
(2) V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo,
a) za které je dílčí daň vyšší než 0 Kč,
b) za které se uplatňuje sleva na dani nebo
c) které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč.
(3) V daňovém přiznání se neuvádí zdanitelné vozidlo osvobozené podle § 3 odst. 1 písm. d) bodu 1.
 
§ 16
Záznamní povinnost
Poplatník uplatňující slevu na dani silniční je povinen uchovávat přepravní doklady s potvrzenými údaji překladiště kombinované dopravy, případně nakládací a vykládací železniční stanice vhodné k překládce nebo vnitrozemského přístavu.
 
§ 16a
Limit pro předepsání a placení daně
Činí-li daň silniční méně než 100 Kč, daň se nepředepíše a neplatí.
 
ČÁST ČTVRTÁ
USTANOVENÍ ZMOCŇOVACÍ A ZRUŠOVACÍ
 
§ 17
Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda České republiky na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu svým nařízením v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu7b)
a) provést úpravu výše daně silniční,
b) zcela nebo částečně osvobodit od daně zdanitelné vozidlo používané k zajištění akcí v rámci vyhlášeného stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.
 
§ 17a
(1) Zaplacené částky na dani v průběhu zdaňovacího období roku 1993, jde-li o vozidla uvedená v § 8 odst. 1, které převyšují daňovou povinnost podle platné právní úpravy v roce 1993, jsou přeplatkem na dani podle zvláštního předpisu. Obdobně postupuje správce daně, podá-li poplatník do 31. ledna roku 1994 žádost, v níž uplatní nárok na osvobození podle § 3 odst. 2 nebo nárok na slevu na dani podle § 12 odst. 3 za zdaňovací období roku 1993.
(2) Vznikla-li daňová povinnost u vozidel uvedených v § 8 odst. 1 v listopadu nebo prosinci roku 1993, zaplatí poplatník poměrnou výši daně připadající na tato vozidla nejpozději do 31. ledna 1994.
 
§ 18
Zrušuje se zákon České národní rady č. 339/1992 Sb., o dani silniční.
 
§ 19
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Uhde v.r.
Klaus v.r.
Příloha
Výše daně pro zdanitelná vozidla
I. Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB
I--------------I-------------------------------------I----------------I
I Počet náprav I Největší povolená hmotnost v tunách I Výše daně v Kč I
I       I------------------I------------------I        I
I       I   nejméně   I   méně než   I        I
I--------------I------------------I------------------I----------------I
I   2    I         I    12    I       0 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    12    I    13    I      800 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    13    I    14    I     2 300 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    14    I    15    I     3 200 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    15    I         I     7 200 I
I--------------I------------------I------------------I----------------I
I   3    I         I    15    I       0 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    15    I    17    I      1400 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    17    I    19    I     2 900 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    19    I    21    I     3 800 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    21    I    23    I     5 800 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    23    I         I     9 000 I
I--------------I------------------I------------------I----------------I
I  4 a více  I         I    23    I           0 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    23    I    25    I     3 800 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    25    I    27    I     6 000 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    27    I    29    I     9 400 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    29    I         I     14 000 I
I--------------I------------------I------------------I----------------I
II. Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD
I--------------I-------------------------------------I----------------I
I Počet náprav I  Největší povolená hmotnost jízdní I Výše daně v Kč I
I       I     soupravy v tunách     I        I
I       I------------------I------------------I        I
I       I   nejméně   I   méně než   I        I
I--------------I------------------I------------------I----------------I
I   2    I         I    16    I       0 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    16    I    18    I      400 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    18    I    20    I      900 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    20    I    22    I     2 000 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    22    I    23    I     2 600 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    23    I    25    I     4 600 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    25    I    28    I     8 000 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    28    I    31    I     8 700 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    31    I    33    I     12 100 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    33    I         I     18 400 I
I--------------I------------------I------------------I----------------I
I  3 a více  I         I    36    I       0 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    36    I    38    I     11 800 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    38    I    40    I     16 300 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    40    I         I     24 200 I
I--------------I------------------I------------------I----------------I
III. Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie O
I-------------------------------------I----------------I
I Největší povolená hmotnost v tunách I Výše daně v Kč I
I------------------I------------------I        I 
I   nejméně   I   méně než   I        I 
I------------------I------------------I----------------I
I         I    12    I    0    I 
I------------------I------------------I----------------I
I    12    I    -     I   3 600   I 
I------------------I------------------I----------------I
Vybraná ustanovení novel
Čl.II ZÁKONA č. 303/2000
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění tohoto zákona, se použije poprvé za zdaňovací období roku 2000.
Čl.XII Zákona č. 492/2000 Sb.
Změna zákona o dani silniční podle čl. XI se použije poprvé pro zdaňovací období roku 2000.
Čl.II zákona č. 493/2001 Sb.
Přechodná ustanovení k zákonu o dani silniční
1. Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a čl. I tohoto zákona, se použije, pokud není stanoveno jinak, poprvé za zdaňovací období roku 2002.
2. Pro účely zákona o dani silniční se fyzická nebo právnická osoba zapsaná v technickém průkazu vydaném v České republice jako držitel silničního vozidla považuje ode dne účinnosti tohoto zákona za provozovatele silničního vozidla a fyzická nebo právnická osoba, která se stala provozovatelem silničního vozidla registrovaného v registru silničních vozidel v České republice po 1. červenci 2001, se pro zdaňovací období roku 2001 považuje za držitele silničního vozidla podle § 4 zákona o dani silniční, ve znění platném do dne účinnosti tohoto zákona.
3. Pro účely zákona o dani silniční se povolené zatížení náprav zapsané u návěsů v technickém průkazu považuje ode dne účinnosti tohoto zákona za největší povolenou hmotnost na nápravy a největší povolená hmotnost na nápravy zapsaná u návěsů v technickém průkazu se od 1. července 2001 pro zdaňovací období roku 2001 považuje za povolené zatížení náprav podle § 5 písm. b) zákona o dani silniční, ve znění platném do dne účinnosti tohoto zákona.
4. Pro účely zákona o dani silniční se celková hmotnost silničního vozidla zapsaná v technickém průkazu považuje ode dne účinnosti tohoto zákona za největší povolenou hmotnost a největší povolená hmotnost zapsaná v technickém průkazu se od 1. července 2001 pro zdaňovací období roku 2001 považuje za celkovou hmotnost podle § 5 písm. c) zákona o dani silniční, ve znění platném do dne účinnosti tohoto zákona.
Čl.II zákona č. 102/2004 Sb.
Přechodné ustanovení k části první
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, se ve znění tohoto zákona použije poprvé za zdaňovací období roku 2004 počínaje dnem 1. ledna 2004.
Čl.XLIII zákona č. 296/2007 Sb.
Přechodné ustanovení
Pokud bylo přede dnem účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno, použije se pro daň silniční související s tímto řízením ustanovení § 15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění platném do účinnosti tohoto zákona.
Čl. II zákona č. 246/2008 Sb.
Přechodné ustanovení
Ustanovení zákona č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé za zdaňovací období roku 2009, s výjimkou ustanovení § 6 odst. 6 a 7, která se použijí poprvé za zdaňovací období roku 2008.
Čl. VIII zákonného opatření č. 344/2013 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 16/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.
2. Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
Čl.V zákona č. 299/2020 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období započatá před 1. lednem 2020, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 16/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Pro účely výpočtu záloh na daň silniční na zdaňovací období roku 2020 splatných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí sazby daně silniční podle § 6 odst. 2 zákona č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Část zaplacených záloh na daň silniční za zdaňovací období roku 2020 splatných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona odpovídající kladnému rozdílu mezi zaplacenou zálohou a výší zálohy vypočtené s použitím sazeb daně silniční podle § 6 odst. 2 zákona č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije postupně na úhradu záloh ve zdaňovacím období roku 2020 splatných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a daně silniční za zdaňovací období roku 2020.
Čl.IV zákona č. 142/2022 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období započatá před 1. lednem 2022, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 16/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období 2022, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Registrační povinnost k dani silniční vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká dnem 1. ledna 2022. Rozhodnutí o zrušení registrace se v takovém případě nevydává.
1) Směrnice Rady 83/182/EHS ze dne 28. března 1983 o osvobození od daní, které platí v rámci Společenství pro dočasný dovoz některých dopravních prostředků.
Směrnice Rady 92/106/EHS ze dne 7. prosince 1992 o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES, v platném znění.
7b) § 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Související dokumenty

Zákony

199/2010 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
30/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
375/2011 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
344/2013 Sb. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
267/2014 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
63/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
299/2020 Sb. , kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
142/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 432/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Důvodové zprávy

Důvodová zpráva k zákonu č. 16/1993 Sb., o dani silniční
Důvodová zpráva k zákonu č. 246/2008 Sb., změna zákona o dani silniční
Důvodová zpráva k zákonu č. 635/2004 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích
Důvodová zpráva k zákonu č. 102/2004 Sb., změna zákona o dani silniční
Důvodová zpráva k zákonu č. 207/2002 Sb., změna zákona o dani silniční
Důvodová zpráva k zákonu č. 303/2000 Sb., změna zákona o dani silniční
Důvodová zpráva k zákonu č. 143/1996 Sb., změna zákona o dani silniční
Důvodová zpráva k zákonu č. 243/1994 Sb., změna zákona o dani silniční
Důvodová zpráva k zákonu č. 302/1993 Sb., změna zákona o dani silniční
Důvodová zpráva k zákonu č. 30/2011 Sb., změna daňového řádu
Důvodová zpráva k zákonu č. 267/2014 Sb., změna zákona o daních z příjmů
Důvodová zpráva k zákonu č. 63/2017 Sb., změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Důvodová zpráva k zákonu č. 299/2020 Sb., změna daňových zákonů a zákonu o kompenzačním bonusu
Důvodová zpráva k zákonu č. 142/2022 Sb., změna zákona o daních z příjmů, zákona o dani silniční a zákona o ochraně ovzduší

Informace Finanční správy

GF01/2020 informace k protikrizovému balíčku MF