Legislativní novinky s komentářem

Vydáno: 7 minut čtení

Dne 1. 7. 2021 nabude účinnosti zákon č. 192/2021 Sb. , kterým dochází k novelizaci občanského zákoníku, občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“). Novela je primárně zaměřena na hojně diskutovanou problematiku ochrany nezletilých před zadlužováním, nicméně přináší změny do více oblastí občanského práva, které budou rozebrány dále v tomto článku.

Legislativní novinky s komentářem
Mgr.
Michal
Jakoubek,
advokátní
koncipient
 
Jednání (za) nezletilého a souhlas zákonných zástupců
Novela upravuje pravidla pro udělení předchozího souhlasu zákonného zástupce k jednání nezletilého, k němuž by jinak (vzhledem ke konceptu částečné svéprávnosti nezletilého) nezletilý nebyl samostatně způsobilý, a to pokud jde o protichůdné projevy vůle více zákonných zástupců nezlet