Cenné papíry a podíly v účetnictví nestátních neziskových organizací

Vydáno: 14 minut čtení

Úvodní část článku přibližuje teoretická východiska pro účtování a vykazování cenných papírů a podílů vycházející z vyhlášky č. 504/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro nestátní neziskové organizace. Ta jsou názorně aplikována na několika příkladech v další části článku.

Cenné papíry a podíly v účetnictví nestátních neziskových organizací
Ing.
Marek
Jošt,
Ph.D.
 
Zobrazení v rozvaze
Cenné papíry a podíly se v účetních výkazech nestátních neziskových organizací vyskytují obdobně jako u podnikatelů na dvou místech rozvahy:
1.
V rámci dlouhodobého finančního majetku, jehož doba držby či splatnost je delší než jeden rok, přičemž záměrem účetní jednotky je získat podíl v obchodní korporaci, obchodovat s tímto majetkem či umístit dočasně volné peněžní prostředky s cílem jejich zhodnocení.
2.
V krátkodobém finančním majetku vykazují nestátní neziskové organizace zejména majetkové a dluhové cenné papíry k obchodování držené po dobu kratší než jeden rok za účelem dosažení zisku z cenových rozdílů. Obdobně zde vykazují také dluhové cenné papíry držené do splatnosti, která je kratší než jeden rok.
Položka rozvahy
Obsahová náplň
Dlouhodobý finanční majetek (účtová skupina 06)
A.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba
Majetkové účasti v obchodních korporacích (ovládaných osobách); v podmínkách podnikatelských subjektů se obvykle uvádí, že jde o více než 50% podíl na hlasovacích právech.
A.III.2. Podíly – podstatný vliv
Majetkové účasti v obchodních korporacích (ovládaných osobách), v nichž účetní jednotka vykonává podstatný vliv; v podmínkách podnikatelských subjektů se obvykle uvádí, že jde o podíl na hlasovacích právech v rozmezí 20 % až 50 %.
A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Například dluhopisy držené do splatnosti s dobou splatnosti delší než jeden rok.
A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Například podílové listy apod.