Výdělečná činnost úředníků územních samosprávných celků

Vydáno: 28 minut čtení

Na úředníky územních samosprávných celků klade zákon č. 312/2002 Sb. , o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“), zvláštní požadavky a jeho § 16 obsahuje soubor základních povinnosti úředníků. Speciální úprava těchto povinností úředníků je odůvodněna zvláštní povahou činnosti úředníka. Ustanovení § 16 odst. 6 zákona o úřednících totiž výslovně vylučuje aplikaci § 301 a 303 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, které upravují základní povinnosti zaměstnanců a zvláštní povinnosti některých zaměstnanců.

Výdělečná činnost úředníků územních samosprávných celků
JUDr.
Václav
Dobrozemský
V § 16 odst. 4 a 5 zákona o úřednících jsou mimo jiné zakotvena ustanovení vztahující se k problematice výkonu výdělečné činnosti, respektive jejího omezení. Jedná se o jistý zásah do hospodářských práv občanů, která garantuje Listina základních práv a svobod.1) Dle čl. 1 má každý právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Dle čl. 2 zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. Právě požadavek na kvalitní výkon veřejné správy a správních činností prostřednictvím úředníků územních samosprávných celků tímto zákonným způsobem reguluje možnosti výkonu jiné výdělečné činnosti úředníky.
 
Osobní působnost zákona
Dle § 16 odst. 4 může úředník vykonávat jinou výdělečnou činnost jen s předchozím písemným souhlasem územního samosprávného celku, u něhož je zaměstnán. Nesleduje se zde hledisko, zda se výdělečná činnost shoduje s předmětem činnosti zaměstnavatele (územního samosprávného celku). Jde o jakoukoliv výdělečnou činnost. Jinou výdělečnou činností se má na mysli jiná činnost, než je činnost vykonávaná v rámci pracovního poměru úředníka k územnímu samosprávnému celku.
Výše uvedené omezení se vztahuje pouze na úředníky ve smyslu zákona o úřednících. Odlišná regulace platí pro zaměstnance (neúředníky) územních samosprávných celků zařazených do obecního úřadu a do obecní policie [§ 303 odst. 1 písm. e) bodu 1, písm. f) zákoníku práce]. Dle § 304 zákoníku práce mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.2) Například pokud by zaměstnanec obce (neúředník) hodlal pracovat na základě dohody o provedení práce u jiného zaměstnavatele, k této činnosti nebude potřebovat souhlas svého zaměstnavatele (obce), pokud nejde o činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele (obce). Lze si povšimnout, že právní úprava nestanoví omezení výdělečné činnosti pro zaměstnance organizačních složek. Zákon o úřednících se dle § 1 odst. 3 písm. a) nevztahuje na zaměstnance územního samosprávného celku zařazené v jeho organizačních složkách. Ustanovení § 303 zákoníku práce pak vyjmenovává pouze zaměstnance územního samosprávného celku zařazeného do obecního úřadu a do obecní policie.
Stejn