Odpočet daně v krácené výši u příspěvkových organizací

Vydáno: 17 minut čtení

V tomto příspěvku bych chtěl navázat na problematiku nároku na odpočet daně u příspěvkových organizací v poměrné výši, kterou jsem se zabýval v minulém čísle časopisu UNES č. 3/2021, a blíže se věnovat ještě odpočtu daně v krácené výši. Odpočet daně v krácené výši je druhým stupněm krácení nároku na odpočet, který se u příspěvkových organizací často vyskytuje. Úprava tohoto krácení je obsažena v § 76 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), a týká se případů, kdy příspěvková organizace jako plátce daně uskutečňovala také plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Odpočet daně v krácené výši u příspěvkových organizací
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Pokud použije plátce přijaté zdanitelné plnění v rámci svých ekonomických činností jak pro plnění s nárokem na odpočet daně uvedená v § 72 odst. 1 ZDPH, u kterých má plný nárok na odpočet, tak pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku i mimo tuzemsko, má nárok na odpočet daně pouze v krácené výši odpovídající rozsahu použití pro plnění s nárokem na odpočet daně. Je tak zřejmé, že nárok na odpočet daně v krácené výši se uplatní pouze u těch přijatých zdanitelných plnění, která jsou použita výhradně pro ekonomickou činnost, krácení podle § 75 ZDPH je provedeno dříve.
To znamená, že do působnosti krácení podle § 76 ZDPH se musí dostat již pouze přijatá zdanitelná plnění související s ekonomickou činností. Plátce tak musí před tímto krokem dobře oddělit přijatá zdanitelná plnění související (třeba i pouze částečně) s neekonomickou činností. I to zvyšuje nároky na plátce daně z hlediska správného a přesného vedení daňové evidence k DPH.
Rozsah uplatnění nároku na odpočet, ať už je ve skutečnosti v jednotlivém případě jakýkoli, je pevně stanoven zákonnou fikcí a vypočítá se pomocí koeficientu.
Příklad 1
Příspěvková organizace přijme zdanitelné plnění, které použije jak pro účely uskutečnění zdanitelných plnění, tak i pro účely uskutečnění plnění osvobozených od daně, a to v poměru 95/5. Krátící koeficient používaný v příslušném zdaňovacím období ale činí 0,45.
I přes skutečné využití, které je zcela odlišné, bude uplatněn nárok na odpočet

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty