Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Poplatník vedoucí daňovou evidenci si koupil nákladní automobil s přívěsem za 4 mil. Kč s tím, že cenu bude splácet 5 let. Vlastníkem automobilu se stane po zaplacení poslední splátky z ceny. Jak podnikatel uplatní výdaje spojené s koupí automobilu i s jeho provozem do výdajů daňových?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
Odpověď
Na straně kupujícího, který není vlastníkem kupovaného automobilu do doby zaplacení poslední splátky ze sjednané kupní ceny, ale předmětný automobil již využívá, lze jako daňový výdaj uplatnit výdaje podle § 24 odst. 1 ZDP, tzn. skutečné vynaložené výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů (jde o výdaje provozní, například na pohonné hmoty, drobné opravy a údržbu, pojištění apod.).
Výdaje spojené s nákupem hmotného majetku – samostatné věci movité (automobilu) – tímto způsobem, jsou po dobu, než bude zaplacena celá sjednaná kupní cena, výdajem nedaňovým. Po zaplacení poslední splátky sjednané kupní ceny, tj. v okamžiku, kdy na kupujícího přejde vlastnictví k předmětnému automobilu, může vlastník zahájit odpisování tohoto hmotného majetku podle § 31 nebo 32 ZDP, a to v souladu s § 28 odst. 1 ZDP.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů