Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obcí - dokončení

Vydáno: 24 minut čtení

V následujícím příspěvku si dokončíme problematiku poskytování dotací z rozpočtu obcí, jejíž první část jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 2/2021 na s. 13. Budeme se věnovat veřejnoprávní smlouvě, uvedeme si praktické vzory žádostí o poskytnutí dotace.

Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obcí – dokončení
JUDr.
Václav
Dobrozemský
 
Náležitosti veřejnoprávní smlouvy
Titulem pro poskytnutí
dotace
nebo NFV je veřejnoprávní smlouva. V případě, že příslušný orgán žádosti (alespoň z části) vyhoví a rozhodne o poskytnutí
dotace
nebo NFV, poskytuje obec finanční prostředky na základě veřejnoprávní smlouvy. Problematiku veřejnoprávních smluv upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
Veřejnoprávní smlouva je dvoustranný nebo vícestranný úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. Veřejnoprávní smlouva nesmí být v rozporu s právními předpisy, nesmí je obcházet a musí být v souladu s veřejným zájmem. Není rozhodující, zda konkrétní smlouva (smluvní typ) je jako veřejnoprávní zákonem výslovně označena; rozhodující je obsah smlouvy.1) Ustanovení § 10a odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“), stanoví minimální obsahové náležitosti smlouvy. Ty do značné míry korespondují s náležitostmi žádosti. Náležitosti obsažené v odst. 6 až 8 jsou
fakultativní
a je na rozhodnutí poskytovatele, zda budou ve smlouvě zakotveny.
Podle společného stanoviska Ministerstva financí a Ministerstva vnitra, publikovaného ve Zprávách Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 3/2015, podmínkami podle § 10a odst. 5 písm. h) jsou podmínky, při jejichž naplnění jsou fakticky použity finanční prostředky, zatímco podmínkami podle § 10a odst. 5 písm. i) jsou myšleny podmínky, při jejichž naplnění nejsou přímo použity peněžní prostředky, ale při jejichž porušení se uplatní
fikce
neoprávněného použití peněžních prostředků uvedená v § 22 odst. 2 písm. a) a b) – např. povinnost publicity, povinnost předložit dokumenty v určitých termínech a formě, povinnost udržitelnosti. Pouze za porušení podmínek uvedených v § 10a odst. 5 písm. i) lze ve smlouvě pro případ jejich porušení stanovit nižší odvod.
Veřejnoprávní smlouva v praxi obsahuje několik časových intervalů. Doba, v níž má být dosaženo stanoveného účelu je obdobím, do kterého spadá uznatelnost výdajů vynaložených na realizaci projektu (ve kterém mohly výdaje vzniknout a být příjemcem uhrazeny). Další smluvní náležitostí je doba pro předložení finančního vypořádání
dotace
nebo NFV. Další lhůtou, která bývá stanovena ve smlouvě, je lhůta pro vrácení nevyčerpaných finančn&