Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 2 minuty čtení

Podnikatel v prosinci 2016 uzavřel kupní smlouvu na nákup hospodářské budovy od podnikatele, který podnikání omezuje, a zaplatil sjednanou kupní cenu. Kupní smlouvu poslal na katastr nemovitostí počátkem ledna letošního roku. V roce 2016, kdy uzavřel kupní smlouvu, uplatnil do daňových výdajů již odpisy koupené budovy, kterou plně využívá pro podnikání. Postupoval podnikatel v souladu se zákonem, a jak to bude na straně prodávajícího podnikatele?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
Odpověď
Podnikatel nepostupoval správně. V roce 2016, kdy uzavřel kupní smlouvu, nebyl vlastníkem budovy, a proto nemohl zahájit odpisování tohoto hmotného majetku. Vlastníkem byl stále prodávající, který v případě, že k zápisu do katastru nemovitostí došlo až v letošním roce, mohl uplatnit v roce 2016, kdy byla sepsána kupní smlouva, do daňových výdajů roční výši odpisu této budovy. Kupující zahájí odpisování až v roce 2016, kdy se stal vlastníkem předmětného hmotného majetku.
V roce doručení smlouvy na katastr nemovitostí pak prodávající uplatní do daňových výdajů polovinu odpisu předmětné budovy podle § 26 odst. 7 ZDP a dále zůstatkovou cenu v souladu s § 24 odst. 2 písm. b) ZDP.
Jedná-li se o příjem z prodeje nemovité věci, poplatník vedoucí účetnictví zaúčtuje příslušný výnos z prodeje až ke dni zápisu do katastru nemovitostí (v roce, kdy částku přijal, účtuje o přijaté záloze).
Pokud by však prodávající vedl daňovou evidenci, musel by do zdanitelných příjmů zahrnout už přijatou zálohu, jednalo by se tedy na jeho straně o zdanitelný příjem již ve zdaňovacím období, kdy příslušnou částku (zálohu) z prodeje předmětné nemovité věci obdržel, tj. pro daný případ v roce 2016.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů