Daň z nemovitých věcí

Vydáno: 22 minut čtení

Daň z nemovitých věcí je upravena zejména zákonem č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, který byl v poslední době novelizován zákonem č. 364/2019 Sb. , a v roce 2020 zákony č. 283/2020 Sb. a č. 299/2020 Sb.

Daň z nemovitých věcí
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
Právní úprava
Zákonem č. 364/2019 Sb. došlo k aktualizaci osvobození pozemků s významnými krajinnými prvky, tedy úpravě v § 4 odst. 1 písm. k) zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDNV“). Bližší informace zveřejnila Finanční správa např. pod odkazem
Informace k osvobození pozemků remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech dle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí v souvislosti s přechodným obdobím, upraveným novelou – 2020 | Informace, stanoviska a sdělení | Daň z nemovitých věcí | Finanční správa ­(financnisprava.cz).
Zákonem č. 283/2020 Sb., který nabývá účinnosti 1. 1. 2021, dochází k úpravě u osvobození pozemků v národních parcích [§ 4 odst. 1 písm. j) ZDNV] a doplňuje se úprava solidární daňové povinnosti (§ 13 ZDNV). Finanční správa zveřejnila k této změně informaci, která je zveřejněna pod odkazem Informace o změně v rozsahu osvobození daně z nemovitých věcí u pozemků v národních parcích na zdaňovací období roku 2021 – 2020 | Informace, stanoviska a sdělení | Daň z nemovitých věcí | Finanční správa (financnisprava.cz).
Zákonem č. 299/2020 Sb., se doplňuje úprava § 17a, a tedy případy osvobození od daně v případě mimořádných událostí. Bližší informace jsou zveřejněny pod tímto odkazem
Osvobození od daně z nemovitých věcí v případě mimořádných událostí – 2020 | Informace, stanoviska a sdělení | Daň z nemovitých věcí | Finanční správa (financnisprava.cz).
Kromě ZDNV je nutné se řídit i celou řadou souvisejících právních předpisů, zejména katastrálním zákonem (zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů), stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), občanským zákoníkem [zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „