Nabytí majetku příspěvkovou organizací darem

Vydáno: 12 minut čtení

Darování je jedním ze zákonem stanovených způsobů nabytí majetku příspěvkovou organizací. Jakýkoliv způsob nabytí majetku příspěvkovou organizací může mít vliv na majetek jejího zřizovatele. Proto v souvislosti s tímto způsobem nabytí majetku zákonodárce stanovil přesná pravidla tak, aby negativa spojená s takto nabytým majetkem nepřevážila nad majetkovým přínosem.

Nabytí majetku příspěvkovou organizací darem
Mgr.
Slávka
Kopačková
 
Hospodaření příspěvkové organizace
Základní pravidla pro hospodaření příspěvkových organizací stanoví zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). V jím stanoveném rámci hospodaření příspěvkových organizací koordinuje zřizovatel, a to prostřednictvím stanovených majetkových práv příspěvkové organizace. Tato práva vymezuje zřizovatel ve zřizovací listině a jejich účelem je umožnit příspěvkové organizaci plnit prostřednictvím svěřeného majetku hlavní účel, pro který byla zřízena.
Příspěvková organizace dále hospodaří také s vlastním majetkem, jehož vlastnictví je však, s ohledem na podstatu a postavení příspěvkové organizace, značně omezené.
Výčet zdrojů, se kterými příspěvková organizace hospodaří, je obsažen v § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Patří mezi ně také dary fyzických a právnic