Právní postavení komise rady obce - 1. část

Vydáno: 13 minut čtení

Zastupitelstvo a rada obce mohou dle zákona o obcích zřizovat své orgány, které plní kontrolní, poradní a iniciativní roli. Podobně jako zastupitelstvo obce může zřizovat své výbory, tak i rada obce může zřídit své orgány – komise. Existence komisí rady obce zvyšuje participaci občanů a dalších osob na správě obecních záležitostí a slouží radě obce k získávání znalostí širšího spektra osob pro své rozhodování, ale také pro lepší informovanost občanů obce o činnosti rady obce, respektive obce jako takové.

Právní postavení komise rady obce – 1. část
JUDr.
Václav
Dobrozemský
Komise definuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), jako poradní a iniciativní orgány rady obce. Jedná se o
fakultativní
orgán, rada jej tedy může, ale nemusí zřídit. Komise nemusí nutně existovat po celé volební období, rada je může zřizovat či rušit kdykoliv v průběhu volebního období podle potřeby. Komise rady obce není orgánem obce, nýbrž „orgánem orgánu“ obce. Ustanovení § 5 zákona o obcích, obsahující
taxativní
výčet orgánů obce, totiž komisi rady obce neuvádí.
Postavení komise rady obce se věnuje § 122 zákona o obcích velmi stručně. Zákon nestanoví podrobná pravidla pro činnost a jednání komisí, počty členů, náplň práce (statut), fungování a komunikaci mezi radou obce, obecním úřadem, případně jeho odbory a samotnou komisí. Lze mít tedy za to, že úsporná zákonná úprava je záměrná, neboť vznik, zánik i činnost těchto komisí je výhradní záležitostí samostatné pů

Související dokumenty

Zákony

128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)