Legislativní novinky s komentářem

Vydáno: 7 minut čtení

Dne 6. 8. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 333/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb. , o trestním řízení soudním (trestní řád ), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „novela“), která mění ukládání peněžitého trestu, zvyšuje hranici škody způsobené trestním činem a zavádí další důležité změny. Novela nabývá účinnosti od 1. 10. 2020.

Legislativní novinky s komentářem
Mgr.
Veronika
Šaurová,
advokátní koncipientka
Primárním cílem novely je přijmout taková opatření, která by vedla ke
zvýšení počtu ukládaných peněžitých trestů,
a to buď jako trestů samostatných nebo trestů ukládaných vedle jiného trestu. Snahou zákonodárce tedy není snížení počtu osob ve výkonu trestu odnětí svobody, ale efektivnější trestní řízení, ve kterém budou ukládané sankce více odpovídat okolnostem případu a osobě pachatele. Dle názoru zákonod&aa