Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Podnikateli vedoucímu daňovou evidenci zbyly na skladě zásoby zboží, které jsou neprodejné, a to i po snížení ceny pod nákupní hodnotu, a které bude muset vyvést na skládku odpadu. Jak podnikatel naloží s výdaji na tyto zásoby, které již v minulých letech při nákupu zásob a jejich zaplacení uplatnil do daňových výdajů? Náhradu škody žádnou nedostane, protože zásoby nemá pojištěné.

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
Odpověď
Podle § 24 odst. 2 písm. zg) ZDP jsou daňovým výdajem výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob:
-
materiálu,
-
zboží,
-
nedokončené výroby,
-
polotovarů a
-
hotových výrobků.
U léků, léčiv či potravinářských výrobků jsou výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace výdaji daňovými, pouze pokud je nelze dle zvláštních právních předpisů uvádět dále do oběhu.
K prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, kde uvede důvody likvidace, způsob, čas a místo provedení, specifikaci předmětů a způsob naložení se zlikvidovanými předměty, a dále uvede pracovníky zodpovědné za provedení této likvidace.
Provede-li tedy podnikatel prokazatelnou likvidaci neprodejných zásob zboží, podle výše uvedeného ustanovení zákona, může výdaje spojené s jejich pořízením ponechat ve výdajích daňových i v případě, kdy žádnou náhradu neobdrží.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů