Spotřeba neskladovatelných nákupů

Vydáno: 12 minut čtení

V praxi se poměrně často setkáváme s diskusí, co považovat za neskladovatelné nákupy, jak nahlížet na položky A.I.2. Spotřeba energie a A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek výkazu zisku a ztráty. V následujícím článku je uveden možný přístup k této problematice.

Spotřeba neskladovatelných nákupů
doc. Ing.
Hana
Březinová,
CSc.
 
Vymezení nákladu
Náklad lze vymezit jako vynaložení prostředků za stanoveným účelem, který danému subjektu přinese určitý užitek. Pokud se jedná o situaci, kdy jsou vynaloženy prostředky, avšak užitek to pro daný subjekt nepřináší, jedná se o výdaj. Tento
věcný
rozdíl mezi nákladem a výdajem lze uvést na příkladu úroku z prodlení, pokuty, penále či jiné sankce, nebo škody. Výdaj lze vymezit také jako úbytek peněžních prostředků, tedy zaplacení (záporný tok peněžních prostředků). Ten může nastat v souvislosti s nákladem. V takovém případě je nezbytné vzhledem k akruálnímu principu sledovat časový soulad výdajů a nákladů. Pokud se jedna z těchto položek projeví v jiném účetním období, vzniká
časový
rozdíl mezi nákladem a výdajem. Ten se řeší účetními metodami založenými na přechodných účtech. Jedná se o časové rozlišení, dohadné položky a rezervy.
 
Vymezení spotřeby
Prostředky může účetní jednotka jednorázově spotřebovat. Znamená to, že při jejich vynaložení dochází k okamžitému prospěchu, spotřebovaný prostředek přechází do nového výkonu (výrobku, práce, služby), tzn., že mění svoji formu, v původní podobě přestává existovat.
 
Vymezení neskladovatelných položek
Účetní jednotka spotřebovává materiál, energie a jiné neskladov