Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Podnikatel vedoucí daňovou evidenci v roce 2015 přerušil podnikatelskou činnost a vzhledem ke skutečnosti, že tuto činnost nezahájil do termínu pro podání daňového přiznání, základ daně roku 2015 v souladu s § 23 odst. 8 ZDP snížil o dluh ve výši 5 000 Kč z titulu nakoupených zásob. V letošním roce podnikání opět zahájil a koncem ledna dluh zaplatil. Může si podnikatel dát výdaje spojené se zaplacením dluhu do výdajů daňových?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
Odpověď
Podnikatel si výdaje spojené se zaplacením dluhu, o který snížil základ daně v minulých letech, do daňových výdajů uplatnit nemůže. Daňovým výdajem podle § 25 odst. 1 písm. zd) ZDP nejsou mimo jiné výdaje spojené s úhradou dluhu, o jehož hodnotu byl snížen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji v některém z minulých zdaňovacích období.
Výdaje spojené s úhradou dluhů, o jejichž hodnotu podnikatel v minulých letech snížil základ daně, není možno v následujících letech, kdy činnost opět začne provozovat, uplatnit jako daňový výdaj. V podstatě by se jednalo o uplatnění příslušného výdaje dvakrát, což je v rozporu s § 24 odst. 1 ZDP.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů