Určení základu daně z přidané hodnoty u obchodů směnného typu po novele s účinností od 1. 4. 2019

Vydáno: 15 minut čtení

Novelou zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), došlo s účinností od 1. 4. 2019 k úpravě pro určování základu daně při obchodech směnného typu v rámci § 36 odst. 6 písm. c) ZDPH . Výklad tohoto ustanovení byl dále řešen v rámci dodatečných dotazů Svazu měst a obcí směřovaných na Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“), na jejichž přípravě jsem se podílel. V rámci tohoto příspěvku budou použity také závěry z odpovědí GFŘ, které jsme získali v průběhu března roku 2020. V rámci našeho rozboru se zaměříme zejména na oblast směn nemovitostí. Protože se jedná nejen o problém daňový, ale i účetní, budeme se zároveň zabývat otázkou souvisejícího zaúčtování.

Určení základu daně z přidané hodnoty u obchodů směnného typu po novele s účinností od 1. 4. 2019
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
 
Úvod k problematice směn v účetnictví a DPH
Při uzavírání obchodů směnného typu se zapomíná, že z pohledu DPH je úplatou i plnění, které je poskytnuto v nepeněžní formě. Tuto záležitost bych si dovolil demonstrovat na jednoduchém ilustrativním příkladu:
Příklad 1
Obec směňuje s krajem pozemek A (ve vlastnictví obce) za pozemek B (ve vlastnictví kraje). Účetní hodnota pozemku A je 1 000 Kč, účetní hodnota pozemku B je 9 000 Kč. Směna je provedena bez jakéhokoliv doplatku, ve smlouvě není vyčíslena hodnota převáděných pozemků. Pozemek A přitom splňuje z pohledu DPH charakteristiky pozemku, z kterého se odvádí DPH. Pozemek A má 100 metrů čtverečních a pozemek B má také stejnou výměru, jsou ve stejné lokalitě a mají stejný charakter.
V případě takovéto směny se řada obcí domnívá, že má účtovat tak, jako by se jednalo o dva vzájemné bezúplatné převody mezi vybranými účetními jednotkami. Tedy obec odúčtuje svůj pozemek proti hodnotě jmění zápisem MD 401/D 031 v hodnotě 1 000 Kč a převezme do svého účetnictví hodnotu pozemku, kterou evidoval kraj zápisem MD 031/D 401 ve výši 9 000 Kč. Takový postup je v rozporu s ustanovením bodu 3.4.4. ČÚS č. 709, který požaduje, aby o směnné transakci bylo účtováno tak, jako by se jednalo o nákup a prodej.
3.4.4. V případě směny majetku účtuje účetní jednotka o vzniku pohledávky a dluhu způsobem obdobným jako z titulu kupní smlouvy a o úhradě této pohledávky a závazku účtuje v souladu s § 68 odst. 1 písm. d) vyhlášky.
Zároveň při účtování uvedeném výše není zpravidla řešena ani otázka DPH, neboť se na transakci nahlíží tak, že nebyla napln