Kursové rozdíly u příspěvkových organizací

Vydáno: 13 minut čtení

V následujícím příspěvku bych se chtěl věnovat problematice kursových rozdílů u příspěvkových organizací, která se v případě těchto účetních jednotek objevuje čím dál častěji, zejména v souvislosti s projekty financovanými z rozpočtu Evropské Unie a jednotlivých strukturálních fondů a také souvisejících zahraničních výjezdů, projektů, mobilit a podobných aktivit. Nejdříve se zaměříme na právní úpravu této oblasti a následně se jí pokusím vyložit na příkladech.

Kursové rozdíly u příspěvkových organizací
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
Právní úprava
Základní úprava je obsažena v § 4 odst. 12 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“). Z této úpravy vyplývá, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. V případě pohledávek a závazků, podílů na obchodních korporacích, práv z cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, derivátů, cenin, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, a cizích měn, jsou účetní jednotky povinny použít současně i cizí měnu; tato povinnost platí i u opravných položek, rezerv a technických rezerv, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně.
Způsob přepočtu a použití kursů je potom upraven v § 24 odst. 6 a odst. 7 zákona o účetnictví. Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítávají účetní jednotky na českou měnu kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou, a to k okamžiku uskutečnění účetního případu. Pokud se ale jedná o majetek a závazky vymezené právě v uváděném § 4 odst. 12 zákona o účetnictví, potom je nutné provést přepočet na českou měnu odpovídajícím kursem také k okamžiku sestavení účetní závěrky. Tato povinnost se ale nevztahuje na mezitímní účetní závěrky.
Obecně je ale stanoveno, že prioritně by při přepočtu na českou měnu měl být použit kurs devizového trhu vyhlášený ČNB k příslušnému dni, tedy denní kurs. Současně ale