Aktuální judikatura z oblasti dotací

Vydáno: 19 minut čtení

V následujícím příspěvku bych chtěl upozornit na některé, podle mého názoru zajímavé, judikáty Nejvyššího správního soudu ČR, které se týkají dotací. Zaměříme se na rozhodnutí z poslední doby, abychom ukázali aktuální rozhodovací praxi soudů v této oblasti.

Aktuální judikatura z oblasti dotací
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
Právo vymezit okruh žadatelů
Nejdříve bychom upozornili na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR (dále jen NSS ČR)
sp. zn. 6 Afs 8/2018-37 ze dne 23. 5. 2018
. Žalobkyně, kterou byla akciová společnost, se u Městského soudu v Praze domáhala ochrany před nezákonným zásahem správního orgánu, který spatřovala ve 28. výzvě žalovaného Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, ve znění změn ke dni 27. 9. 2017 (dále jen „Výzva“), a v jejím trvání, neboť jsou v ní jako okruh oprávněných žadatelů o
dotace
vymezeny organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí) a organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí), přičemž žalobkyně je obchodní společností (akciovou společností). Žalobkyně tvrdila, že ačkoli je provozovatelkou zdravotnického zařízení, jež poskytuje zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění a veřejná výzva je určena mj. pro podporu elektronického zdravotnictví, a aniž by zde byl legitimní důvod pro odlišné zacházení, tak byla v rozporu se zásadou rovnosti a zásadou zákazu neodůvodněné diskriminace vyloučena z okruhu žadatelů o podporu. Tím měla být zbavena práva podat žádost o podporu. Městský soud následně žalobu odmítl s tím, že se nejedná o nezákonný zásah správního orgánu ve smyslu § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), a to v souladu s ustálenou judikaturou NSS ČR. Žalobkyně (stěžovatelka) napadla usnesení městského soudu kasační stížností, v níž uvedla, že spatřuje ve Výzvě nepřípustnou diskriminaci mající ústavní rozměr, neboť zásada rovnosti je jedním ze základních principů demokratického právního státu. Ovšem NSS ČR následně kasační stížnost zamítl a s následujícími právními větami:
I.
Výzva k podávání žádostí o dotaci je aktem veřejné správy, který nemůže být pojmově nezákonným zásahem ve smyslu § 82 a násl.