Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 3 minuty čtení

Poplatník daně z příjmů, fyzická osoba, si od 1. 2. 2016 pořizuje osobní automobil na leasing, měsíční splátka činí 10 000 Kč, splácet ho bude 5 let. Může tento automobil v průběhu leasingu vložit do firmy jako obchodní majetek podle § 4 ZDP a uplatňovat úplatu do daňových výdajů, aniž by byla leasingová smlouva změněna, když od června 2016 automobil používá jak pro podnikání, tak i pro osobní potřebu?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
Odpověď
Poplatník, fyzická osoba, může kdykoli sjednat s leasingovou společností finanční leasing osobního automobilu. Zákon o daních z příjmů ani jiný zákon tomu nebrání. Ovšem do obchodního majetku ve smyslu § 4 odst. 4 ZDP automobil vložit nemůže. Zákon o daních z příjmů definuje obchodní majetek poplatníka s příjmy podle § 7 ZDP, tj. ze samostatné činnosti v § 4 odst. 4 ZDP. Ten stanoví, že obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daní z příjmů rozumí
část majetku poplatníka
, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Z uvedeného ustanovení zákona o daních z příjmů je zřejmé, že obchodním majetkem podnikatele, fyzické osoby, je osobní automobil, který poplatník vlastní. Jedná-li se však o automobil pořizovaný formou finančního leasingu, je vlastníkem předmětného automobilu leasingová společnost, a nikoli podnikatel, fyzická osoba. Ten je pouze uživatelem automobilu podle § 21d ZDP, a proto ho nemůže vložit do obchodního majetku.
Využívá-li poplatník, fyzická osoba, uvedený osobní automobil nejen pro svoji osobní potřebu, ale i pro podnikatelské aktivity může do daňových výdajů uplatnit poměrnou část úplaty, a to aniž by měnil leasingovou smlouvu. Zákon o daních z příjmů v § 24 odst. 2 písm. h) bod 2 ZDP stanoví mimo jiné, že daňovým výdajem je úplata u finančního leasingu hmotného majetku, který lze podle ZDP odpisovat, a za podmínek uvedených v odstavci 4; přitom u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, je tato úplata výdajem jen v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období.
Sjednal-li poplatník, fyzická osoba, 1. 2. 2016 finanční leasing osobního automobilu na 5 let, poměrná část úplaty činí 10 000 Kč měsíčně a tento automobil začal od června 2016 využívat i pro své podnikání, může za rok 2016 uplatnit do daňových výdajů 7 poměrných částí úplaty, tj. maximálně 70 000 Kč. To platí za podmínky, že v těchto 7 měsících bude využívat automobil zcela pro podnikatelské aktivity. Využije-li automobil například z poloviny i pro osobní potřebu, uplatní do daňových výdajů úplatu pouze v poloviční výši, tj. 35 000 Kč. V dalších letech bude podnikatel postupovat obdobně.
V případě, že podnikatel bude uplatňovat úplatu do daňových výdajů, musí pamatovat, že po ukončení finančního leasingu musí zahrnout odkoupený automobil do svého obchodního majetku, aby splnil podmínku § 24 odst. 4 ZDP pro uplatnění úplaty do daňových výdajů.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů