Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019 - dokončení

Vydáno: 14 minut čtení

V následujícím příspěvku vám přinášíme dokončení článku věnovanému účetní závěrce za rok 2019. Tentokrát se zaměříme na další účetní výkazy a přílohu.

Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019 – dokončení
doc. Ing.
Hana
Březinová,
CSc.
 
Účetní závěrka
Účetní závěrka je ve smyslu § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), tvořena účetními výkazy a přílohou, která doplňuje potřebné informace o účetní jednotce a komentuje účetní výkazy. Vyhláška č. 410/2009 Sb. obsahuje závazné vzory účetních výkazů a přílohy. Upravena je jejich povinná obsahová stránka.
 
Rozvaha
Rozvaha představuje uspořádaný přehled majetku setříděného podle formy (druhů), tzn. aktiva, a podle zdrojů (vlastnictví), tzn. pasiva. Vyhláška uvádí v příloze č. 1 závazné vzory pro:
a)
organizační složky státu,
b)
územní samosprávné celky, svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti,
c)
příspěvkové organizace a
d)
státní fondy.
Aktiva mají ve sloupci „brutto“ majetek oceněný podle § 25 ZÚ, v případě majetku určeného k prodeji pak reálnou hodnotou podle § 27 ZÚ. Ve sloupci „korekce“ se vykazují oprávky a opravné položky, sloupec „netto“ je rozdílem mezi „brutto“ hodnotou a „korekcemi“.
 
Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty je přehledem nákladů, jež jsou členěny na náklady na činnosti, finanční náklady, náklady na transfery, náklady ze sdílených daní a daň z příjmů, a výnosů v členění na výnosy z činností, finanční výnosy, výnosy z daní a poplatků, výnosy z transferů a výnosy ze sdílených daní a poplatků. Následně se vykazuje výsledek hospodaření.
Položka „C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ uvedená ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce „C.III.1 Výs