Dotazy a odpovědi: Daň z přidané hodnoty

Vydáno: 1 minuta čtení

Společnost, plátce DPH hodlá prodat pozemky, které vlastní. Dne 20. 4. 2010 vydal místně příslušný stavební úřad Územní rozhodnutí na stavbu rodinných domů na předmětných pozemcích. V letech 2010 až 2012 proběhla na základě potřebných stavebních povolení výstavba přístupové komunikace a inženýrských sítí, jejichž veřejnou část investor daroval na základě darovací smlouvy městu. Součástí pozemků – stavebních parcel, zůstaly vodovodní a kanalizační přípojky, na které byl na základě rozhodnutí místně příslušného stavebního úřadu ze dne 2. 5. 2012 vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. Máme za to, že se jedná o vybranou nemovitost pro účely osvobození od daně podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona o DPH jako pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí dle odst. 4 písm. d) zákona o DPH . Je dodání této nemovité věci (pozemku s vodovodní a kanalizační přípojkou, které jsou jeho součástí) osvobozeno od DPH po uplynutí 5 let od vydání kolaudačního souhlasu na přípojky podle odst. 3 písm. a)? Pokud pozemky podléhají osvobození od daně, kdy tento moment nastane?

Daň z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda
Odpověď
V uvedeném případě se podle mého názoru ve smyslu metodické informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016 zveřejněné v prosinci 2016 jedná o dodání stavebního pozemku, které je zdanitelným plněním v základní sazbě daně 21 %. Podle § 56 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona o DPH je stavebním pozemkem také pozemek, na kterém má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí, který je nebo byl předmětem stavebních prací nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby. Podle výkladu GFŘ je dodáním stavebního pozemku i dodání pozemku, na kterém je vybudována inženýrská síť a pozemek je prodáván jako pozemek určený k zástavbě podle územního plánu obce. Určujícím prvkem transakce je podle výkladu GFŘ stavební pozemek, který byl předmětem správních úkonů a stavebních prací, tj. byly na něm vybudovány přípojky inženýrských sítí, které umožňují výstavbu rodinných domů.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty