Judikatura Evropského soudního dvora (ESD) v oblasti DPH dopadající na činnost územních samosprávných celků (USC) - dokončení

Vydáno: 17 minut čtení

Tímto příspěvkem bychom chtěli zakončit náš miniseriál k problematice judikatury k dani z přidané hodnoty. Budeme se věnovat judikatuře z většího okruhu témat, která se nám nepodařilo zařadit do předchozích částí.

Judikatura Evropského soudního dvora (ESD) v oblasti DPH dopadající na činnost územních samosprávných celků (USC) – dokončení
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
 
DUZP při přenechání věci (leasingové operace)
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), s účinností od 1. 1. 2020 ve svém § 13 odst. 3 písm. c) mění definici takzvaného „přenechání věci“. Podle stávajícího znění se přenecháním věci rozumí takový stav, kdy je určitá věc poskytnuta druhé straně do užívání (může se jednat o nájem, výpůjčku, užívání zakomponované ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní) a zároveň je sjednáno, že za určitou dobu dojde k převodu vlastnictví věci (převod vlastnictví je sjednán „fixně“ – tedy nepřevedení vlastnického práva by znamenalo porušení smlouvy). Za těchto okolností nastává DUZP dodání věci již přenecháním věci k užívání (například přenecháním k nájmu …).
Novelou s účinností od 1. 1. 2020 se okruh situací, kdy budou splněny charakteristiky přenechání věci, rozšiřuje i na případy, kdy je následná koupě sjednána jako
opce
, nicméně lze předpokládat, že za obvyklých podmínek bude tato
opce
využita. Tato změna souvisí s judikátem ESD č.
C – 164/16 (Mercedes Benz Financial Services)
. Přečtení tohoto judikátu nám může ozřejmit, v čem daná změna spočívá.
    
Popis případu:
Společnost poskytovala vozidla k užívání na základě několika typů smluv. Předmětem sporu byly smlouvy typu „Agility“, u kterých jsou měsíční platby za uží

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty