Dotazy a odpovědi: Daň z přidané hodnoty

Vydáno: 3 minuty čtení

Společnost s r. o. nakoupí bez DPH automobil veterán do své sbírky. Jedná se o poškozený vůz. V průběhu doby rozhodně delší než jeden rok provede na něm opravy a úpravy tak, aby byl provozuschopný a vzhledově co nejbližší vozu v původním (výrobním) stavu. Při těchto úpravách a opravách, vedoucích k jednoznačnému zhodnocení uvedeného sbírkového předmětu, si bude z faktur dodavatelů za prováděné opravy a úpravy a nakoupené díly provádět odpočty DPH. Po dosažení cílového stavu automobilu dojde s největší pravděpodobností k jeho prodeji. Jak to bude s DPH při prodeji automobilu?

Daň z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda
Odpověď
Při prodeji automobilu bude vznikat plátci povinnost přiznat daň na výstupu obecně jako u standardního zdanitelného plnění v tuzemsku. Základem daně bude celková částka, kterou plátce obdrží jako úplatu, uplatní se základní sazba daně 21 %. Splní-li plátce podmínky, bude moci využít zvláštní režim zdanění přirážky podle § 90 zákona o DPH pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi. Zvláštní režim zdaňování přirážky není pro plátce povinný a může být použit ve stanovených případech, pokud je zboží dodáno obchodníkovi v rámci obchodování na území Evropské unie. Použitým zbožím se přitom pro účely aplikace tohoto zvláštního režimu rozumí hmotný movitý majetek, který je vhodný k dalšímu použití v nezměněném stavu nebo po opravě. Sběratelskými předměty se rozumí předměty vymezené v příloze č. 4 k zákonu o DPH. Obchodníkem se pro účely aplikace § 90 zákona o DPH rozumí plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nakoupí, pořídí nebo doveze toto zboží, za účelem dalšího prodeje a která jedná vlastním jménem nebo jménem jiné osoby. Pokud tedy uvedená společnost, která je plátcem, nakoupila uvedený automobilem za účelem dalšího prodeje, a to bez DPH od vymezeného okruhu osob uvedených v § 90 odst. 2 zákona o DPH, může při jeho prodeji uplatnit zvláštní režim zdanění přirážky podle § 90 zákona o DPH
Základem daně je při použití zvláštního režimu přirážka snížená o daň z přirážky. Přirážka se stanoví jako rozdíl mezi prodejní cenou zboží a pořizovací cenou zboží. Pokud by byl tento rozdíl záporný, základ daně by byl nulový. Pro účely aplikace tohoto ustanovení se přitom prodejní cenou rozumí úplata, která byla nebo by měla být získána obchodníkem od osoby, které je zboží dodáno nebo od třetí osoby. Do základu daně by přitom ve smyslu § 36 odst. 3 zákona o DPH měly být zahrnuty případné
dotace
k ceně přímo spojené s tímto plněním, daně, cla, poplatky a vedlejší výdaje, které požaduje obchodník od osoby, které je zboží dodáno. Pořizovací cenou se přitom rozumí úplata, která byla nebo má být získaná od obchodníka osobou, která mu zboží dodává.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty