Novela zákona o evidenci tržeb

Vydáno: 14 minut čtení

Novela zákona o evidenci tržeb, tedy zákona č. 112/2016 Sb. , o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EET “), byla zveřejněna jako zákon č. 256/2019 Sb. ve Sbírce zákonů dne 13. 10. 2019. Kromě zákona o EET je tímto zákonem novelizován i zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “). Jedná se o významnou novelu, protože spouští poslední etapu evidence tržeb a v oblasti DPH přeřazuje některé služby do nižší sazby DPH. Novela zákona o EET má celkem 48 bodů a 6 bodů přechodných ustanovení. Novela ZDPH je stručnější, má bodů 18, které se týkají zejména příloh k zákonu a dále jedno přechodné ustanovení. Většina změn nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tj. 1. 11. 2019. Novela byla projednávána jako poslanecký tisk č. 205, jednalo se o vládní návrh, předkladatelem bylo Ministerstvo financí ČR.

Novela zákona o evidenci tržeb
Ing.
Zdeněk
Morávek
Novela zákona o EET přináší reakci na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 a na praktické uplatňování zákona o EET. Navržené změny vycházejí ze závazků vlády v Programovém prohlášení v oblasti evidence tržeb.
Omezení působnosti zákona o EET
První změnou, o které se zmíníme, je omezení územní působnosti zákona o EET na území České republiky, tedy aby evidovanými tržbami byly pouze tržby uskutečněné na území České republiky. Tržby uskutečněné v zahraničí, a to jak daňovými rezidenty České republiky, tak daňovými nerezidenty, nebudou podléhat povinnosti evidence tržeb.
Co se týká reakcí na uvedený nález Ústavního soudu, podle důvodové zprávy se pro účely právní jistoty do § 5 zákona o EET doplňuje, že formální náležitosti pro evidovanou platbu splňuje také platba prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb, protože podle názoru Ministerstva financí ČR nebylo úmyslem Ústavního soudu zrušit evidenci těchto tržeb. Jedná se o platby, které jsou uskutečněny prostředky určen