Některé příjmy ze závislé činnosti osvobozené od daně se vztahem k veřejně prospěšným poplatníkům - dokončení

Vydáno: 20 minut čtení

V následujícím příspěvku bych chtěl navázat na jeden z předchozích příspěvků uveřejněný v časopisu UNES č. 6/2019 na s. 3 a ještě jednou se blíže věnovat problematice příjmů osvobozených od daně z příjmů ve vztahu k zaměstnancům, tedy poplatníkům s příjmy podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). Zaměřili bychom se na osvobozené příjmy, na které se v předchozím příspěvku nedostalo.

Některé příjmy ze závislé činnosti osvobozené od daně se vztahem k veřejně prospěšným poplatníkům – dokončení
Ing.
Zdeněk
Morávek
Zopakujme, že skutečnost, že se jedná o příjmy osvobozené od daně, znamená, že tyto příjmy sice jsou předmětem daně, tedy že této dani podléhají, ale od této daně jsou osvobozeny, a daň se z nich proto neplatí. Toto osvobození je zpravidla vázáno na splnění určitých podmínek, ale nemusí tomu tak být vždy, v některých případech ZDP osvobození splněním žádných dalších podmínek nepodmiňuje. V případě poplatníků fyzických osob jsou příjmy osvobozené od daně vymezeny zejména v § 4 a 4a ZDP, další skupina osvobozených příjmů je pak obsažena v § 10 odst. 3 ZDP. No a právě v případě poplatníků s příjmy ze závislé činnosti je velká skupina příjmů osvobozených od daně vymezena v § 6 odst. 9 ZDP. Opět bychom se soustředili na posledně jmenované, které mají bezprostřední vztah k zaměstnancům.
 
Nealkoholické nápoje na pracovišti
Problematiku nealkoholických nápojů můžeme rozdělit do tří částí, a to na pitnou vodu, ochranné nápoje a další nealkoholické nápoje. Povinnost zaměstnavatele zajistit na pracovišti pitnou vodu je obsažena v § 53 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení č. 361/2007 Sb.“). V souladu s § 53 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. musí být prostor určený pro práci zásoben pitnou vodou v množství postačujícím pro potřeby pití zaměstnance a zajištění předlékařské pomoci a teplou tekoucí vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnance. Co se rozumí pitnou vodou potom vymezuje § 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této úpravy potom platí, že jakákoliv forma zajištění pitné vody, tedy nejednom kohoutková pitná voda, ale také pitná voda balená, v barelech, v PET lahvích atd.,