Dotazy a odpovědi: Daň z přidané hodnoty

Vydáno: 4 minuty čtení

Českému plátci poslal slovenský zákazník, plátce na Slovensku, zboží, které mu bylo dříve tímto českým plátcem dodáno. Nyní nešlo o prodej, dodání zboží nefakturoval, zboží přišlo jen s dodacím listem. Na zboží má být provedena úprava v SRN firmou, která je plátcem s SRN. Český plátce poslal proto zboží za tímto účelem do SRN. Německý plátce po provedené úpravě vrátil upravené zboží zpět českému plátci do tuzemska. Ten jej vrací zpět plátci na Slovensko. 1) Jak posoudit přemístění zboží ze Slovenska do tuzemska, když předmětné úpravy na zboží nebyly provedeny v tuzemsku? 2) Lze zaslání zboží z tuzemska do SRN posoudit podle § 13 odst. 7 písm. f)? Jednalo by se tedy o přemístění zboží bez fakturace. Při navrácení zboží do tuzemska by německý plátce fakturoval pouze úpravu zboží? 3) Jak daňově ošetřit návrat takto upraveného zboží na Slovensko slovenskému plátci? Fakturovat provedené opravy ve smyslu § 9 odst. 1 a upravené zboží vrátit zpět rovněž jen s dodacím listem?

Daň z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda
Odpověď
Podle § 16 odst. 5 písm. c) zákona o DPH se za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu považuje přemístění zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která není osvobozenou osobou a která nemá sídlo v tuzemsku, nebo zahraniční osobou povinnou k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, pro účely uskutečňování ekonomických činností v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do tuzemska. Podle § 16 odst. 2 písm. d) zákona o DPH se však za pořízení zboží z jiného členského státu nepovažuje přemístění obchodního majetku z jiného členského státu do tuzemska pro účely uvedené v § 13 odst. 7 zákona o DPH. Podle § 13 odst. 7 písm. f) zákona o DPH se za přemístění obchodního majetku z tuzemska do jiného členského státu pro účely zákona o DPH nepovažuje odeslání nebo přeprava zboží pro účely poskytnutí služby pro plátce, zahrnující práce na zboží fyzicky uskutečněné v členském státě, ve kterém je ukončení odeslání nebo přepravy zboží za podmínky, že zboží po provedení prací je vráceno zpět plátci do tuzemska, ze kterého bylo původně odesláno nebo přepraveno.
V uvedeném případě jsou podle mého názoru splněny podmínky pro aplikaci § 13 odst. 7 písm. f) zákona o DPH ze strany českého plátce, který posílá předmětné zboží za účelem jeho úpravy do Německa, odkud se vrací zpět do tuzemska. Z toho tedy podle mého názoru vyplývá, že český plátce přemístění zboží do Německa neuskutečňuje a nemusí tedy v této zemi přiznávat daň jako při pořízení zboží z jiného členského státu. Německý plátce by mu měl fakturovat pouze za službu, tj. za provedené úpravy jako práce na movité věci. Fakturace proběhne bez daně, protože se jedná o službu, u které se stanoví místo plnění podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, tj. podle sídla příjemce. Daň by měl z této přijaté služby v tuzemsku přiznat český plátce jako příjemce této služby.
Aplikace § 13 odst. 7 písm. f) zákona o DPH ze strany slovenského plátce je však problematická, protože není splněna podmínka, že práce byly na zboží fyzicky uskutečněné v tuzemsku, tj. v členském státě, ve kterém je ukončení odeslání nebo přepravy zboží. Při striktní aplikaci zákona o DPH by to tedy podle mého názoru znamenalo, že slovenský plátce uskutečnil v tomto případě přemístění zboží ze Slovenska do České republiky, kde by se měl z tohoto důvodu zaregistrovat a přiznat daň. V této souvislosti bych doporučoval zaslat metodický dotaz na Generální finanční ředitelství, zda skutečně takto striktně zákon o DPH vykládá, nebo zda připouští benevolentní výklad, podle něhož by se i na tuto situaci vztahoval § 13 odst. 7 zákona o DPH.
Za provedení úpravy, i když byla provedena v Německu, by měl český plátce účtovat slovenskému plátci bez daně, protože také v tomto případě se jedná o službu, u které je místo plnění určeno podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, tj. podle sídla příjemce na Slovensku. Daň z této služby na Slovensku přizná slovenský plátce.
Pokud se jedná o vrácení zboží z tuzemska na Slovensko, mělo by být posuzováno ve vazbě na posouzení jeho přepravení do tuzemska. Pokud by bylo posuzováno jako přemístění zboží do tuzemska, jeho vrácení na Slovensko by mělo být podle mého názoru posuzováno také jako přemístění z tuzemska na Slovensko. Pokud by GFŘ ve vztahu k němu uznalo výjimku podle § 13 odst. 7 písm. f) zákona o DPH, tj. že se v tuzemsku nejedná o přemístění zboží, tak jeho vrácení na Slovensko by nemělo být také posuzováno jako přemístění zboží.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty