Transfery

Vydáno: 14 minut čtení

Vybrané účetní jednotky mají svoje financování založené na peněžních prostředcích ze státního rozpočtu a z rozpočtů územních samosprávných celků, případně z prostředků Evropské unie. Peněžní prostředky se dostávají ke konečným spotřebitelům, tj. vybraným účetním jednotkám, různými cestami, přičemž jsou určeny na provozní účely, anebo na investiční účely. Český účetní standard č. 703 Transfery zavedl pro toky peněžních prostředků uvnitř vybraných účetních položek střešní pojem „Transfery“.

Transfery
doc. Ing.
Hana
Březinová,
CSc.
 
Vymezení transferu
Fenoménem účetnictví vybraných účetních jednotek jsou transfery. Obecně se jedná o tok peněžních prostředků mezi:
dvěma nebo více vybranými účetními jednotkami nebo
vybranou účetní jednotkou (jednotkami) a jiným subjektem,
a to bez ekvivalentního plnění.
Po provedení průzkumu napříč různými právními normami lze za transfer označit:
dotace
,
granty,
příspěvky,
subvence
,
nenávratné finanční výpomoci,
podpory,
peněžité dary,
přičemž rozhodující není účel jejich poskytnutí.
Český účetní standard č. 703 vylučuje z transferů:
poskytnutí nebo přijetí peněžních prostředků v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů,
informaci o otevření limitu výdajů v případě organizačních složek státu (OSS),
daně, poplatky,
dávky,
pokuty, penále, odvody sankčního charakteru a obdobné platby,
dotace
poskytnuté zřizovatelem své příspěvkové organizaci určené na pořízení dlouhodobého majetku (pokud nebyly poskytnuty z peněžních prostředků z transferu přijatého zřizovatelem za tímto účelem); odvod těchto prostředků příspěvkovou organizací zpět zřizovateli,
čerpání prostředků v rámci kapitol státního rozpočtu.
 
Druhy transferů
Transfery lze vymezit ve vazbě na účel poskytnutých peněžních prostředků. Je potřeba si také vymezit subjekty, mezi nimiž dochází k toku peněžních prostředků.
 
Účel transferu
Transfery proudí k příjemci z důvodu pořízení dlouhodobého majetku, ty lze označit jako
transfery investiční
. Ostatní transfery se označují obvykle jako
provozní,
resp.
neinvestiční
.
 
Subjekty dotčené transfery
K toku peněžních prostředků může do