Otázky a odpovědi: Dceřiná společnost obce a nárok na odpočet DPH

Vydáno: 3 minuty čtení

Obec má dceřinou společnost, která je plátcem DPH, obec je 100% vlastníkem. Dceřiná společnost vybuduje bazén z peněz poskytnutých obcí. U výstavby uplatní odpočet DPH, protože jde o komerční využití. V případě, že by v budoucnu byl bazén pronajat jinému subjektu (nájemné s DPH), byť za symbolické nájemné, není důvod krátit nárok na odpočet DPH. Je tomu tak?

Otázky a odpovědi: Dceřiná společnost obce a nárok na odpočet DPH
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď:
Základní podmínky nároku na odpočet daně jsou vymezeny v § 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Jak vyplývá z § 72 odst. 1 zákona o DPH, plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování vyjmenovaných plnění, mezi které patří zejména zdanitelná plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku, a další vyjmenovaná plnění. Pokud tedy má být uplatněn nárok na odpočet daně u zdanitelných plnění přijatých v rámci výstavby bazénu, je rozhodující, k jakému účelu bude bazén následně využíván. Pokud bude využíván pro účely uskutečňování zdanitelných plnění, případně plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně, je možné nárok na odpočet daně uplatnit. V souladu s výše uvedeným je vhodné doplnit, že podle § 61 písm. d) zákona o DPH je za plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně považováno poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost. V této souvislosti je otázkou, zda je dceřiná společnost obce právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud by se jednalo např. o s. r. o., potom by toto osvobození nebylo možné uplatnit, což by ale na druhou stranu znamenalo, že poskytnuté služby představují zdanitelné plnění s povinností uplatnit daň na výstupu, ale současně s možností uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu.
Co se týká nájmu, plátce se může v souladu s § 56a odst. 3 zákona o DPH rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro ­účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň. V takovém případě se také jedná o zdanitelné plnění, a tedy splnění podmínky § 72 odst. 1 zákona o DPH.
Skutečnost, že bazén bude vybudován z peněz poskytnutých obcí, ne­má na případný nárok na odpočet žádný vliv. Rozhodující je účel, ke kterému bude přijaté zdanitelné plnění použito, nikoliv z jakých finančních prostředků bude uhrazeno.
Obecně je ale nutné konstatovat, že v praxi se v těchto případech jedná o poměrně složitou problematiku s možností následného prověřování splnění podmínek nároku na odpočet daně ze strany správce daně, a tak je určitě vhodné konkrétní okolnosti konzultovat s odborníkem na daňovou problematiku.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty