Judikatura Evropského soudního dvora (ESD) v oblasti DPH dopadající na činnost územních samosprávných celků (USC) - 2. část

Vydáno: 17 minut čtení

V minulém čísle časopisu UNES č. 5/2019 na s. 3 jsme zahájili malý seriál týkající se judikatury ESD k DPH. Zabývali jsme se problematikou předmětu daně (dodání zboží za úplatu) a vzhledem k tomu, že se jedná o záležitost klíčového charakteru, pokračovali bychom v tématu i v tomto čísle časopisu.

Judikatura Evropského soudního dvora (ESD) v oblasti DPH dopadající na činnost územních samosprávných celků (USC)
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
 
Dotační vztahy
V rámci ČR je u dotací postupováno tak, že nejsou předmětem DPH s výjimkou dotací, které mají charakter
dotace
k ceně. U
dotace
k ceně bylo v rámci prací na novele k DPH s účinností 1. 4. 2019 prvotně navrženo ze strany Ministerstva financí ČR (dále jen „MFČR“) širší vymezení v porovnání se současným stavem, nicméně v rámci legislativního procesu došlo k ponechání původního (úzkého) znění. Zároveň se ale otevřela diskuse nad tím, jaký by měl být vlastně cílový stav. Proto se domnívám, že by bylo vhodné představit si část judikatury a dalších materiálů v této oblasti.
 
a) Z judikatury ESD
V případu
č. C – 495/01
byl řešen spor Evropské komise proti Finsku v oblasti zdanění podpor týkající se sušeného krmiva.
   
Popis případu
Evropská komise spatřovala v těchto podporách platby, díky kterým zpracovatelský podnik může prodávat sušené krmivo za nižší cenu, než jsou výrobní náklady (tedy, že se jedná o podporu jednoznačně ovlivňující výslednou cenu), a je tedy nezbytné tuto podporu podrobit DPH. Evropský soudní dvůr ale argumenty komise odmítl a vyhodnotil, že v tomto případě by se nemělo jednat o platbu mající charakter
dotace
k ceně.
 
Z klíčových částí rozsudku
[38] V projednávaném případě jsou účastníci řízení zajedno v tom, že neexistuje nedostatek sušených krmiv na světovém trhu. Je rovněž nesporné, že cílem režimu podpory je jednak pobídka produkce uvnitř Společenství i přes vyšší produkční náklady než náklady na

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty