Povinnost mlčenlivosti zastupitelů

Vydáno: 13 minut čtení

Otázka týkající se právní úpravy povinnosti mlčenlivosti zastupitelů bývá vznášena poměrně často, neboť ti s odkazem na veřejnost jednání zastupitelstva a na nutnost jednat transparentně často zveřejňují informace získané v souvislosti s výkonem funkce zastupitele, a to zejména na sociálních sítích.

Povinnost mlčenlivosti zastupitelů
JUDr.
Eva
Janečková
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, a může se jich tedy zúčastnit kdokoliv. O jednání zastupitelstva se vyhotovuje zápis, právo nahlížet do něj je však omezeno, stejně tak jako jeho zveřejnění.
Vzhledem k tomu, že ani zápis z jednání zastupitelstva nesmí být zveřejněn bez dalšího v plné verzi, neměl by ani zastupitel zveřejňovat údaje, s nimiž se seznámil při výkonu své funkce.
 
Právní úprava
Podle § 82 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), má člen zastupitelstva obce při výkonu své funkce právo požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.
Ustanovení § 82 písm. c) zákona o obcích žádné specifické pravidlo upravující vztah mezi právem člena zastupitelstva obce na informace a zvláštními zákony stanovenou ochranou určitých údajů výslovně neupravuje. V této souvislosti je proto nutné prioritně posoudit, zda poskytování informací členovi zastupitelstva obce je jejich zpřístupňováním vně obce1), nebo zda je „pouh