Novinky v legislativě - daňový balíček 2019, 2. část

Vydáno: 16 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom dokončili problematiku změn, které přinesl zákon č. 80/2019 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. V minulém čísle časopisu UNES č. 4/2019 na s. 3 jsme se věnovali oblasti daně z příjmů a první části změn v oblasti daně z přidané hodnoty, dnes bychom touto daní, která je upravena zákonem č. 235/2004 Sb. , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), pokračovali.

Novinky v legislativě – daňový balíček 2019 (dokončení)
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
Základ daně
Další oblastí, ve které byla přijata řada změn, je základ daně a výpočet daně. V souladu se změnou provedenou v § 36 odst. 5 ZDPH se do základu daně nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou korunu. Důvodem je snaha o odstranění případného dvojího zaokrouhlování výše daně a zároveň i celkové úplaty. Dalším cílem je zjednodušit stanovení základu daně při úplatě v hotovosti.
Úprava je navrhována pouze pro úplatu při platbě v hotovosti na celou českou korunu, protože v hotovosti jinak než v celých korunách platbu provést nelze.
Do ustanovení § 36 odst. 6 ZDPH se doplňuje postup stanovení základu daně pro případy výměnného obchodu, a tedy i souvisejícího nepeněžitého plnění. Dále se zakotvuje úprava základu daně pro případy, kdy je úplata za dodané zboží nebo poskytnutou službu poskytnuta virtuální měnou.
Dále se v nově vložených odstavcích 7 a 8 § 36 ZDPH stanoví základ daně při dodání zboží nebo poskytnutí služby na základě víceúčelového poukazu. Jedná se o pravidla, která vyplývají z čl. 73a směrnice o dani z přidané hodnoty. A doplňuje se dále nový odst. 14, který vymezuje pro účely DPH obvyklou cenu, důvodem je samozřejmě potřeba upravit definici obvyklé ceny shodně pro všechna ustanovení ZDPH, které z této ceny vycházejí.
 
Úprava výpočtu dan