Otázky a odpovědi: Odměny z hospodářské činnosti

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme příspěvková organizace zřízená městem. Ve zřizovací listině máme kromě vymezení hlavního účelu činnosti uvedenou i vedlejší hospodářskou činnost (pronájem prostor, hostinskou činnost – praní a žehlení prádla pro cizí organizaci, stravování zaměstnanců zřizovatele, důchodců a zaměstnanců školských organizací ve městě). Podíl z tržeb z těchto činností je možno použít na výplatu odměn zaměstnancům školy, jejichž výši určuje ředitel organizace. Je možno část těchto mzdových prostředků použít i na odměnu řediteli organizace? Pokud ano, kdo stanoví její výši? Může tak učinit statutární zástupce ředitele a je její výše omezena (např. % z celkového ročního objemu takto získaných finančních prostředků)?

Otázky a odpovědi: Odměny z hospodářské činnosti
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď:
Jak vyplývá z § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele, nebo který je vedoucím organizační složky státu nebo územního samosprávného celku, určuje plat orgán, který ho na pracovní místo ustanovil, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Z toho tedy vyplývá, že ředitel organizace jako statutární orgán příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem si plat sám sobě určovat nemůže. Tato zásada se týká všech složek platu, tedy i odměn, které jsou upraveny v § 134 zákoníku práce.
Výši odměny tedy řediteli stanoví orgán, který jej na pracovní místo ustanovil. Jak vyplývá z § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o kompetenci, která je vyhrazena radě obce.